Печат

Уставът и договорите със СЕ престават да действат за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин подписа закон, спо­ред който по отноше­ние на Рус­ката феде­рация пре­ста­ват да действат уставът на Съвета на Европа (СЕ), както и меж­ду­на­род­ните дого­вори на тази организация.

Денон­си­рат се общо 21 документа, сред които европе­йс­ките кон­венции за пре­си­чане на теро­ризма, за защита на пра­вата на човека, Европе­й­с­ката харта за мест­ното само­управ­ле­ние, Европе­й­с­ката соци­ална харта и пр.

Както поясни пред ТАСС заместник-​председателят на Съвета на феде­раци­ята Кон­стан­тин Коса­чов, Русия се е отка­зала от т. нар. закрити, тоест открити само за чле­но­вете на Съвета на Европа, кон­венции на тази орга­ни­за­ция от 16 март 2022 година — от момента на реше­ни­ето за изли­зане от СЕ. Спо­ред рус­кия сена­тор новият закон устройва свър­за­ните с това юри­ди­че­ски коли­зии именно в рус­кото правно поле, при което „пра­вата и инте­ре­сите на граж­да­ните на РФ оста­ват надеждно защи­тени с още по-​строги норми на соб­стве­ното руско законодателство”.

На 15 март мина­лата година Рус­ката феде­рация заяви наме­ре­ни­ето си да излезе от Съвета на Европа, след като с реше­ние на Коми­тета на мини­стрите от орга­ни­за­ци­ята на 25 фев­ру­ари беше спряно ней­ното право на пред­ста­ви­тел­ство в устав­ните органи на орга­ни­за­ци­ята. Рус­ката страна уве­доми за изли­за­нето си от СЕ и за наме­ре­ни­ето си да денон­сира Европе­й­с­ката кон­венция за пра­вата на човека.

Съо­т­вет­ното писмо от рус­кия мини­стър на външ­ните работи беше изпра­тено до гене­рал­ния сек­ре­тар на Съвета на Европа Мария Пейчинович-​Бурич. В него се под­чер­тава, че „цялата отго­вор­ност за после­диците от тази стъпка за общото хуманитарно-​правно про­стран­ство на кон­ти­нента лежи върху онези, които съзна­телно нагне­тя­ваха напреже­ние и пре­връщаха орга­ни­за­ци­ята в инструмент за реша­ване на сво­ите геопо­ли­ти­че­ски задачи”.

Русия чле­ну­ваше в Съвета на Европа от 1996 г.