Печат

Пентагонът: Украйна трябва да плаща за въоръженията

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Помощ­ни­кът по меж­ду­на­род­ната сигур­ност на мини­стъра на отбра­ната на САЩ Селест Уолъндър заяви, че Киев трябва да започне само­сто­я­телно да заплаща за предо­ста­ве­ните от Вашинг­тон въоръже­ния, съобщи ТАСС.

Сега тех­ният бюджет няма такъв мащаб на възмож­но­сти, но те трябва да при­до­би­ват някои военни сред­ства”, посочи Уолъндър в отго­вор на забе­лежка на конгре­смена Майк Гар­сия, че аме­ри­кан­с­ките данъкоплатци ще оце­нят факта, че Украйна ще започне сама да закупува въоръже­ния, а не да ги полу­чава безплатно.

Спо­ред помощ­ника на мини­стъра на отбра­ната на САЩ е необ­хо­димо да се накара Украйна да започне да пла­нира соб­ствени раз­ходи за отбрана „и за всичко оста­нало, което ще бъде напра­вено в нейна подкрепа”.

По-​рано заместник-​министърът на отбра­ната на САЩ по поли­ти­че­с­ките въпроси Колин Кол съобщи, че Киев е поис­кал от САЩ 128 изтре­би­теля от четвърто поко­ле­ние F-​16. Вашинг­тон смята, че в пер­спек­тива на Украйна ще са необ­хо­дими между 50 и 80 такива машини. „Обно­ве­ният поглед върху воен­но­въз­душ­ните сили на Украйна ще е важен в средна и дълго­срочна пер­спек­тива”, под­черта той, оста­вяйки отго­вора на този въпрос за бъдеще.