Печат

Каква е целта на визитата на Лукашенко в Пекин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Визи­тата на пре­зи­дента на Бела­рус в Китай ще изясни позици­ята на Бела­рус по кри­зата в Украйна, заяви дирек­торът на депар­тамента по европе­йски изслед­ва­ния на Китайския инсти­тут за меж­ду­на­родни изслед­ва­ния Цуй Хунц­зян, цити­ран от РИА „Ново­сти”. „Визи­тата на Лукашенко ще поз­воли по-​добре да се раз­бере позици­ята на Бела­рус по руско-​украинския конфликт. За Китай ще е много кон­струк­тивно да раз­нищи ситу­аци­ята с кри­зата като цяло и да изиг­рае по-​активна роля в съдействи­ето за поли­ти­че­ско урегу­ли­ране”, каза Цуй Хунц­зян пред вест­ник Global Times.

Във втор­ник Лукашенко при­стигна на държавна визита в Китай. По данни на агенция БЕЛТА на аерога­рата той е бил посрещ­нат от китайския първи зам.-министър на външ­ните работи Ма Чжа­осюй и посла­ника на Китай в Бела­рус Се Сяоюн. От бела­руска страна — от пър­вия вицепремиер Нико­лай Сноп­ков, мини­стъра на външ­ните работи Сергей Алей­ник, посла­ника в Китай Юрий Сенко.

Държав­ната визита на Лукашенко в Китай завършва на 2 март. Пла­ни­рани са срещи на бела­рус­кия пре­зи­дент с редица висши длъж­ностни лица на КНР, с ръко­вод­ствата на водещи китайски корпорации.