Печат

САЩ са създали "Армия на свободна Сирия" с участието на терористи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Има данни, че вла­стите във Вашинг­тон са започ­нали да съз­да­ват „Армия на сво­бодна Сирия”, в която вли­зат теро­ри­сти от „Ислям­ска държава”. Целта на тази „армия” е да деста­би­ли­зира обста­нов­ката в стра­ната, заяви в сряда рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на срещата си с колегите от Иран, Сирия и Турция.

Спо­ред Лав­ров „арми­ята” се съз­дава в покрай­ни­ните на сирийския град Рака с уча­сти­ето на пред­ста­ви­тели на местни араб­ски племена, теро­ри­сти от „Ислям­ска държава” и други теро­ри­стични организации.

Мини­стърът посочи основ­ната цел на аме­ри­канците — да използ­ват теро­ри­сти срещу закон­ните въоръжени сили на Сирий­ската араб­ска репуб­лика за деста­би­ли­зи­ране на обста­нов­ката в стра­ната. Той отбе­ляза, че про­блемът е обсъж­дан неот­давна с военни пред­ста­ви­тели на чети­рите страни — Русия, Иран, Турция и Сирия, които са дого­во­рили схема за съвместни действия.