Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Руската армия развенча мита за превъзходството на Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Московската международна конференция по сигурността сочи пътища в интерес на всички страни

Над 800 делегати от 76 страни се съб­раха тази сед­мица на XI мос­ков­ска меж­ду­на­родна конфе­ренция по сигур­но­стта, орга­ни­зи­рана в пар­ко­вия комплекс „Пат­риот”. Военни мини­стри, про­фе­си­о­нални армейски ръко­во­ди­тели, експерти, пред­ста­ви­тели на ведом­ства от оръжей­ната промиш­ле­ност обсъж­даха възмож­но­стите за рав­но­правно сътруд­ни­че­ство в момент на дъл­боки промени в света и на пре­диз­ви­ка­тел­ства, които въз­ни­кват в процеса на въз­ни­кване на многопо­люс­ния свят. За да се спра­вят обаче с ново­въз­ник­на­лите труд­но­сти, стра­ните трябва преди всичко да гаран­ти­рат сигур­ност, да съз­да­дат меха­низми за общу­ване, които да не допус­кат пре­връща­нето на спо­ро­вете във военни конфликти.

Редица наблю­да­тели напра­виха срав­не­ние с ежегод­ната Мюн­хен­ска конфе­ренция по сигур­но­стта и кон­ста­ти­раха глав­ната раз­лика: на Мос­ков­ската конфе­ренция про­фе­си­о­на­ли­сти реша­ват кон­кретни задачи, пряко свър­зани със сигур­но­стта — равна и отчи­таща инте­ре­сите на всички страни, докато на Мюн­хен­ската поли­тици, между които някои слу­чайно попад­нали във властта, биз­не­смени и финан­си­сти уму­ват върху защи­тата на инте­ре­сите на „злат­ния мили­ард”, а това няма нищо общо със сигур­но­стта на света и на мили­арди обик­но­вени хора. Напро­тив, кроят пла­нове за нови конфликти, пре­смя­тат кой и къде може да им донесе по-​големи печалби.

В раз­лични реги­они на света те разпал­ват огнищата на стари конфликти и про­во­ки­рат нови. Целта на онези, които вършат това, е оче­видна: да продължат да извли­чат печалби от човеш­ките траге­дии, да под­стре­ка­ват наро­дите един срещу друг, да при­нуж­да­ват държа­вите да при­емат ста­тута на васална покор­ност в рам­ките на нео­ко­ло­ни­ална система и безпощадно да експло­ати­рат тех­ните ресурси”, заяви Вла­ди­мир Путин при откри­ва­нето на мос­ков­ския Форум.

Той отбе­ляза, че послед­стви­ята от подобна поли­тика се откро­яват осо­бено ярко на фона на съби­ти­ята в Украйна. „Като влагат мили­арди долари в нео­нацист­кия режим, като го снаб­дя­ват с тех­ника, оръжия и боепри­паси, като изпращат там военни съвет­ници и наем­ници, те пра­вят всичко, за да разпал­ват конфликта все повече и да въвле­кат в него и други страни”, под­черта рус­кият президент.

САЩ и тех­ните съюз­ници обаче не оча­к­ваха, че пре­диз­ви­ка­ната от тях война в Украйна ще има за тях неже­лани после­дици, под­черта в сло­вото си Сергей Шойгу. „В хода на спе­ци­ал­ната военна опе­рация рус­ката армия раз­венча множе­ство митове за превъз­ход­ството на запад­ните военни стан­дарти. Стана ясно, че използва­нето на западни въоръже­ния, на уж водещи натов­ски методи на опе­ра­тивно пла­ни­ране, на управ­ле­ние на войските и тях­ната подго­товка на може да осигури превъз­ход­ство на бой­ното поле”, посочи воен­ният министър.

Наред с това той изтъкна, че спе­ци­ал­ната военна опе­рация е сложила край на доми­ни­ра­нето на Запада във воен­ната сфера и рязко е нама­лила възмож­но­стите му да натрапва сво­ите инте­реси в раз­лични реги­они на света. Едно­временно с това настъпи­лите промени са заси­лили ролята на стра­ните от Азия, Африка и Латин­ска Америка.

Шойгу направи и пред­ва­ри­телна рав­но­сметка от въоръже­ния конфликт до този момент. „Резул­та­тите от бой­ните действия показ­ват, че воен­ният ресурс на Украйна е почти изчерпан. Под лозунги за под­крепата на Киев САЩ лик­ви­ди­рат арсе­на­лите на сво­ите парт­ньори, а в замяна им обеща­ват доставки на западна тех­ника. Всъщ­ност става дума за раз­чистване на пазара в полза на аме­ри­кан­ския воен­но­промиш­лен комплекс. За новите въоръже­ния обаче съюз­ниците ще трябва да пла­тят на САЩ големи пари и да се съгла­сят с огра­ни­ча­ване на суве­ре­ни­тета си в сфе­рата на сигур­но­стта. При­мер за това е Европа, където отбра­ни­тел­ната поли­тика изцяло е под­чи­нена на инте­ре­сите на Вашинг­тон”, пре­дупреди министърът.

Голямо раз­драз­не­ние на Запад пре­диз­вика уча­сти­ето във форума на китайския вое­нен мини­стър Ли Шанфу, който по-​късно от Москва замина за Минск. В сло­вото си той кон­ста­тира, че светът е нав­лязъл в нова спи­рала на неста­бил­ност. „На фона на коло­сални промени Китай пред­лага иници­а­тива за гло­бална сигур­ност — обща, комплексна, съвместна и устой­чива. Ние при­зо­ва­ваме да се след­ват принци­пите на диа­лога, парт­ньор­ството и вза­им­ната изгода и да се откажем от мисле­нето на антаго­ни­стич­ната и бло­кова игра с нулев резул­тат”, заяви китайският гост.

Рабо­тата на Мос­ков­ската конфе­ренция не се изчерпа един­ствено с излагане на позици­ите по постигане на мирен, ста­би­лен и спра­вед­лив свят. На тема­тични засе­да­ния про­фе­си­о­на­ли­сти в раз­лични сек­тори на сигур­но­стта постиг­наха кон­кретни дого­во­ре­но­сти по меха­низмите за реа­ли­зи­ране на целите. Подпи­сани бяха оръжейни сделки за мили­арди долари и спо­ра­зуме­ния за сътруд­ни­че­ство във воен­но­тех­ни­че­с­ката област. За това осо­бено допри­несе орга­ни­зи­ра­ното в парка „Пат­риот” гран­ди­озно изложе­ние на раз­лични видове висо­ко­тех­но­логично оръжие „Армия 2023″.