Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

САЩ могат да провокират война, защитавайки украинските пристанища

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Такова мне­ние е изка­зал поли­то­логът Иван Лизан в интервю за „Взгляд”. Спо­ред него открит конфликт между РФ и САЩ може да започне, в слу­чай че Вашинг­тон участва във военна защита на укра­ин­ските при­ста­нища. Така той комен­тира тър­се­нето от страна на Аме­рика на „военно реше­ние” за защита на укра­ин­ските кораби. „В САЩ Украйна е част от вътреш­ната поли­ти­ческа борба. И зад иде­ята за „военно реше­ние” стоят онези, които искат да вка­рат Щатите в открито про­ти­во­бор­ство с Русия и да започ­нат нова све­товна война. Но не мисля, че заради укра­ин­ското зърно Вашинг­тон ще се наме­сва и ще пре­хвърля там военни кораби”, каза експертът. Освен това той изрази съм­не­ние, че Анкара ще се съгласи с подо­бен план.

По-​рано изда­ни­ето The Wall Street Journal съобщи, че Съе­ди­не­ните щати разглеж­дат вари­анти за „военно реше­ние” за защита на кора­бите в рам­ките на достав­ките на укра­ин­ска сел­ско­стопан­ска про­дукция през дунав­ските при­ста­нища. Не се пояс­нява за какви именно мерки става дума и кои държави ще бъдат при­вле­чени за това. За нами­ране на реше­ние на про­блема сега се водели кон­сул­тации с Украйна, Турция и страни от региона.

Стана известно също, че Вашинг­тон е изпра­тил на Украйна 50 вагона за пре­воз на зърно, за да могат да се използ­ват алтер­на­тивни марш­рути за експорт на продоволствие.