Печат

Саркози: Връщането на Крим в състава на Украйна е илюзия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Връща­нето на Крим в състава на Украйна е илю­зорно, мно­зин­ството негови жители се опре­де­лят като рус­наци, заявява в интервю за вест­ник „Фигаро” бившият френ­ски пре­зи­дент Никола Сар­кози в наве­че­ри­ето на изли­за­нето на книгата му „Време за сражения”.

Думите на западни лидери, че ще под­крепят Украйна докрай, са силни и катего­рични. Но какво значи „докрай”? Става ли дума за пре­вземане на Дон­бас? На Крим? Или на Москва? При­съе­ди­ня­ва­нето на Крим през 2014 година пред­став­ля­ваше нару­ше­ние на меж­ду­на­род­ното право. Но когато става въпрос за тази тери­то­рия, която до 1954 г. беше руска и където мно­зин­ството от жите­лите се чув­стват рус­наци, смя­там, че връща­нето към мина­лото е илю­зия”, казва Саркози.