Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

В САЩ признаха провала на антируските санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Членът на Пала­тата на пред­ста­ви­те­лите на САЩ Мар­джъри Грийн комен­тира в соци­ал­ните мрежи доклада на швейцар­ската банка UBS за ръста на благо­състо­я­ни­ето в Русия.

Грийн при­знава про­вала на анти­рус­ките санкции на САЩ. „Повече ника­кви пари за Украйна”, при­зо­вава тя. Членът на Конгреса напомня, че Вашинг­тон е изпра­тил на Киев 113 мили­арда долара и досега му отделя по един мили­ард всеки месец.

Русия става все по-​богата, а Аме­рика обед­нява с три­ли­они”, казва в заклю­че­ние тя.

По-​рано в САЩ раз­ка­заха за забога­тя­лата за година Русия. Наблю­да­те­лят на „Биз­нес Инсайдър” Джордж Гло­вър отбе­лязва, че рус­наците са повишили своето благо­състо­я­ние през 2022 година със сто­тици мили­арди долара. „Москва е при­ба­вила в сво­ите активи 500 мили­арда долара”, под­чер­тава наблюдателят.