Печат

Карин Кнайсел получава заплата в рубли и живее на село

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бившият мини­стър на външ­ните работи на Австрия Карин Кнай­сел раз­казва, че не зави­наги е при­стиг­нала в Русия, но търси възмож­ност за това, като първо си намери дом, пише РИА „Ново­сти”. Тя съобщи също, че работи в Санктпе­тер­бург­ския държа­вен уни­вер­си­тет и полу­чава заплата в рубли.

Спо­ред австрийския дипло­мат засега тя не е купила дом, но би искала. Кнай­сел се шегува и с бри­тан­с­ките медии, които пишат, че тя живее някъде на няка­кво сек­ретно място в Русия.

Бившият външен мини­стър на Австрия добавя, че сега е наела него­лям дом в село в Рязан­ска област. На нея й е необ­хо­димо да намери жилище, в което да може да живее с много­брой­ните си домашни любимци.

В Ливан имам пони, коне, много кучета”, спо­деля Кнайсел.

В нача­лото на август тази година стана известно, че Карин Кнай­сел след Петер­бург­ския меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум се е засе­лила в село Пет­рушово, Рязан­ска област. Меди­ите напом­нят, че на сват­бата на Кнай­сел е бил пока­нен пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин. Но след започ­ва­нето на СВО съпругът й напус­нал Кнай­сел, а съсе­дите я нари­чали „руска свиня”. Тя избягала от тормоза в Париж, но и там не наме­рила спо­койствие. Затова отклик­нала на пока­ната на потомъка на гене­рал Дьо Гол Филип, който живее в наета къща в село Петрушево.