Печат

Политиката на Байдън отлага неизбежното поражение на Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Поли­ти­ката на Белия дом по отноше­ние на Украйна само отлага неми­ну­емото пораже­ние на Украйна, заяви бившият помощ­ник по въпро­сите на наци­о­нал­ната сигур­ност на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Доналд Тръмп Джон Болтън.

Той обясни, че при­чина за без­край­ните неуспехи на киев­ския режим в кон­тра­на­стъп­ле­ни­ето и за успеш­ните отбра­ни­телни действия на Въоръже­ните сили на Русия са „бав­ното, нереши­телно и нестра­теги­че­ско оказване на западна военна помощ на Въоръже­ните сили на Украйна”. Спо­ред него спо­ро­вете за достав­ките, за въоръже­ни­ята, страхът от еска­лация и поли­ти­ката на Москва са довели до „пара­ли­зи­раща предпаз­ли­вост” на Запада. В същото време НАТО демон­стрира „него­тов­ност да се при­държа към обеща­ни­ята си за въз­ста­но­вя­ване на пъл­ния суве­ре­ни­тет и тери­то­ри­ал­ната цялост на Украйна”, под­чер­тава Болтън.

Тази нереши­тел­ност се обяс­нява с успеш­ното сдър­жане от страна на Кремъл, а не с аме­ри­кан­с­ката стра­теги­ческа необ­хо­димост”, заявява бившият пре­зи­дент­ски помощ­ник в ста­тия за „Уол­стрийт джър­нъл”. Болтън под­чер­тава, че укра­ин­ското кон­тра­на­стъп­ле­ние е заглъх­нало, за което трябва да се вини нереши­тел­ният пре­зи­дент на САЩ Джо Байдън.

Между другото, в укра­ин­ските медии се появя­ват все повече новини, че Въоръже­ните сили на Украйна са пре­ста­нали да слушат запад­ните съюз­ници и чуж­де­странни военни експерти заради про­ва­ле­ното кон­тра­на­стъп­ле­ние. Налага се мне­ни­ето, че за непре­стан­ните неуспехи е виновно воен­ното ръко­вод­ство на НАТО.