Печат

Европа нарушава международното право

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Западът използва съда за пряка и груба намеса във вътреш­ните работи на Русия

Европе­йският съд по пра­вата на човека (ЕСПЧ) поста­нови „рус­ките вла­сти неза­бавно да осво­бо­дят” Алек­сей Навални, съден неед­но­кратно за финан­сови маши­нации и други нару­ше­ния на закона. Реше­ни­ето е безпреце­дентно, защото с него ЕСПЧ за първи път в исто­ри­ята си се наме­сва пряко в наци­о­нал­ната пра­во­съдна система на суве­ренна държава -

Печат

започват изпитанията на "Спутник лайт"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Меж­ду­на­род­ните кли­нични изслед­ва­ния в трета фаза на рус­ката вак­сина „Спут­ник лайт” ще се про­веж­дат в Москва и ОАЕ, съобщи сто­лич­ният кмет Сергей Собя­нин. В изпи­та­ни­ята ще участват 6 хиляди души — по 3 хиляди от Москва и ОАЕ. Участ­ниците трябва да са пъл­но­летни, които не са били вак­си­ни­рани досега и нямат други противопоказания.

Меж­увременно

Печат

Киев е категорично против "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на компа­ни­ята „Наф­тогаз на Украйна” Андрей Кобо­лев заяви, че за Киев изграж­да­нето и въвеж­да­нето в експло­атация на газопро­вода „Све­рен поток-​2″ е въпрос на живот и смърт и затова е недопу­стимо, съобщава ТАСС. „Да се спре „Севе­рен поток-​2″ без пре­уве­ли­че­ние е въпрос на живот и смърт за нашите граж­дани”, написа Кобо­лев във Фейс­бук. По

Печат

Срещу 20% от страните в света действат санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Едно­странни санкции, въве­дени от едни или други държави без разглеж­дане в Съвета за сигур­ност на ООН, се запаз­ват по отноше­ние на 20% от стра­ните — членки на ООН, заяви във втор­ник пред­ста­ви­те­лят на посто­ян­ното пред­ста­ви­тел­ство при Све­тов­ната орга­ни­за­ция Мария Забо­лоцка по време на засе­да­ние на спе­ци­ал­ния коми­тет по устава на ООН и засилване

Печат

Русия е в сърцата на българите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация в Бълга­рия Н.Пр. Ана­то­лий Ана­то­ли­е­вич Мака­ров, чиито ман­дат изтече, се сбогува с пре­зи­дента Румен Радев и преми­ера Бойко Бори­сов. Снимки от сбогу­ва­нето бяха разпро­стра­нени на офици­ал­ната стра­ница на дипло­ма­ти­че­ското ведом­ство във Фейсбук.

По време на разго­во­рите бяха обсъдени акту­ални въпроси от