Печат

Европа нарушава международното право

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Западът използва съда за пряка и груба намеса във вътреш­ните работи на Русия

Европе­йският съд по пра­вата на човека (ЕСПЧ) поста­нови „рус­ките вла­сти неза­бавно да осво­бо­дят” Алек­сей Навални, съден неед­но­кратно за финан­сови маши­нации и други нару­ше­ния на закона. Реше­ни­ето е безпреце­дентно, защото с него ЕСПЧ за първи път в исто­ри­ята си се наме­сва пряко в наци­о­нал­ната пра­во­съдна система на суве­ренна държава — акт, несъвме­стим със соб­стве­ните му компе­тенции. Този съде­бен орган няма право да оказва вли­я­ние на съдеб­ните процеси и още по-​малко на изда­ва­ните при­съди. В слу­чая с „отро­ве­ния” бер­лин­ски паци­ент ЕСПЧ се поз­воли да излезе с реше­ние още преди завършва­нето на един от проце­сите срещу него и преди окон­ча­тел­ното про­из­на­сяне на съда по апе­лаци­ята на изхода от друга съдебна проце­дура. С други думи, пря­ката намеса в нару­ше­ние на закона от страна на ЕСПЧ е налице, тъй като той няма право да разглежда по съще­ство делата от съдо­про­из­вод­ството, на която и да е държава.

В реше­ни­ето си европе­йс­ките съдии се позо­ва­ват на пра­вило N39 от регламента на пра­во­за­щит­ната инсти­туция „за при­лагане на осигу­ри­телни мерки и се изпъл­нява неза­бавно”, се казва в поста­нов­ле­ни­ето. До това пра­вило обаче се при­бягва, когато има опас­ност за здра­вето и живота на под­съди­мия. ЕСПЧ не се позо­вава на как­вито и да било жалби от Навални. Нещо повече, тази сед­мица той заяви, че се чув­ства пре­красно и „всичко е наред”.

Недо­уме­ние буди и ско­ро­стта, с която бе разгле­дана жал­бата на адво­ка­тите на Навални, пода­дена на 20 яну­ари, като се има пред­вид, че редови про­си­тели чакат с години и поня­кога реакци­ята на евро­съди­ите идва след тях­ната смърт. Обяс­не­ни­ето е про­сто: те са бър­зали да се про­из­не­сат преди на 20 фев­ру­ари рус­кият съд да обяви реше­ни­ята си по обви­не­ни­ята срещу Навални и преди на 22 фев­ру­ари да се събе­рат външ­ните мини­стри от ЕС да обсъж­дат „как да накажат Русия”.

Отго­ворът на Москва не закъсня. „Изис­ква­нето на ЕСПЧ за осво­бож­да­ване на Навални е безпреце­дентно. Първо, то е явна и груба намеса в съдеб­ната власт на суве­ренна държава. Второ, то е необос­но­вано и непра­во­мерно, тъй като не се позо­вава на нито един факт, на нито една правна норма.

И трето, по сво­ята същ­ност то е неизпъл­нимо, тъй като по рус­ките закони няма правни осно­ва­ния за осво­бож­да­ва­нето на даде­ното задър­жано лице”, заяви мини­стърът на пра­во­съди­ето на Русия Кон­стан­тин Чуй­ченко. Наред с това изпъл­не­ни­ето на изис­ква­нето е невъзможно, про­сто защото по Кон­сти­туци­ята на Русия ней­ната юрис­дикция стои над меж­ду­на­род­ната. И защото поста­нов­ле­ни­ята на ЕСПЧ не са задължи­телни за никоя държава.

Реше­ни­ето на ЕСПЧ е залп по меж­ду­на­род­ното право, за чиито послед­ствия там не си дават сметка. Тази инсти­туция сама раз­рушава меж­ду­на­род­ната правна система, на която се бази­рат меж­ду­на­род­ните отноше­ния. ЕСПЧ се включи в кампа­ни­ята на колек­тив­ния Запад, който не осъзнава после­диците за соб­стве­ните си страни”, каза гово­ри­те­лят на Външно мини­стер­ство Мария Захарова.