Печат

Путин - лидерът променящ света

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

ЧРД, Владимир Владимирович!

На 7 октом­ври Вла­ди­мир Путин навършва седем­де­сет години. И по този повод на исте­рич­ните му зложе­ла­тели и пато­логич­ните русофоби напом­няме тях­ната формула за био­логич­ния часов­ник на ХХI век: „Днеш­ните 70 са пре­диш­ните 50″! И на Путин му пред­стоят още много активни години в Голямата поли­тика, като държав­ник и визи­о­нер в новия проме­нящ се многопо­лю­сен и по-​справедлив свят!

Пътят на

Печат

Антонов: РФ ще защитава Крим и новите региони

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ките дипло­мати при кон­так­тите си с аме­ри­кан­ски колеги се опит­ват да ги убе­дят, че Москва ще защи­тава Крим и новите тери­то­рии като неот­де­лима част от Рус­ката феде­рация, заяви в сряда посла­ни­кът на Русия в САЩ Ана­то­лий Антонов.

„Твърдо съм убе­ден, че ние ще защи­таваме нашия Крим и новите тери­то­рии като неот­де­лима част от нашата страна. В това

Печат

ВСУ се подготвя за превземане на Запорожката АЕЦ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пред­се­да­те­лят на движе­ни­ето „Мы вме­сте с Рос­сией” Вла­ди­мир Рогов пре­дупреди, че елитът на Въоръже­ните сили на Украйна под ръко­вод­ството на бри­тан­ски спе­ци­а­ли­сти подготвя пре­взема­нето на Запо­рож­ката АЕЦ. „Посто­янно се про­веж­дат уче­ния на силите за спе­ци­ални опе­рации на ВСУ с цел фор­си­ране на Дне­пър, десант, завземане на плац­дарм и превземане

Печат

САЩ смятат, че Киев е причастен към убийството на Даря Дугина

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Раз­уз­на­ва­тел­ните служби на САЩ са на мне­ние, че пред­ста­ви­тели на вла­стите в Украйна са при­частни към убийството на рус­ката жур­на­листка Даря Дугина, съобщи в сряда вест­ник „Ню Йорк Таймс”.

Източ­ници на вест­ника не са раз­крили кой от укра­ин­ското пра­ви­тел­ство е санкци­о­ни­рал миси­ята, кой я е осъще­ствил, както и дали пре­зи­дентът на Украйна

Печат

Мъск: В източна Украйна предпочитат РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­наците са мно­зин­ство в редица източни реги­они на Украйна и те предпо­чи­тат Русия. Това написа предпри­е­ма­чът Илон Мъск в Twitter в отго­вор на сена­тора Лин­дзи Греъм, който раз­кри­ти­кува него­вия мирен план, пре­даде ТАСС.

По-​рано Греъм изрази мне­ние, че Мъск „трябва да раз­бере фак­тите за рус­ката инва­зия в Украйна”, преди да пред­лага реше­ния на