Печат

Примирието в Нагорни Карабах изнерви Европа и САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Френският Сенат препоръча на правителството да признае независимостта на южнокавказката република

Пре­кра­тя­ва­нето на кръвопро­лит­ните военни действия в непри­зна­тата репуб­лика Нагорни Кара­бах (РНК) не пре­диз­вика оча­к­ва­ното удо­вле­тво­ре­ние във Франция и САЩ, които заедно с Русия са съпред­се­да­тели на Мин­ската група за регу­ли­ране на конфликта. По-​скоро там започ­наха да про­явя­ват „загриже­ност”, че примирието

Печат

Решенията за Нагорни Карабах трябва да се изпълняват

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин и Ердоган обсъдиха проблемите на бежанците и съхраняването на културните обекти

Пре­зи­ден­тите на Русия и на Турция Вла­ди­мир Путин и Таип Ердоган са обсъдили в теле­фо­нен разго­вор хода на реа­ли­зи­ра­нето на дого­во­ре­но­стите, фик­си­рани в съвмест­ното заяв­ле­ние на пре­зи­ден­тите на Русия, Азер­байджан и на преми­ера на Арме­ния за Нагорни

Печат

Японският премиер очаква среща с Путин и Байдън

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Депу­татът от Пар­ти­ята на япон­ското въз­раж­дане Мунео Сузуки заяви, че япон­ският премиер Йоши­хиде Суга опре­деля 2021 година като важна за отноше­ни­ята между Токио и Москва. Това Сузуки заяви в четвъртък след срещата с преми­ера, пре­даде ТАСС.

Япон­ският премиер Йоши­хиде Суга оча­ква час по-​скоро лични срещи с рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин и

Печат

Лавров: Русия спазва договореностите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На среща с пре­зи­дента на Бела­рус Алек­сандър Лукашенко, която се състоя в четвъртък в Минск, рус­кият мини­стърът на външ­ните работи Сергей Лав­ров заяви, че рус­ката страна спазва дого­во­ре­но­стите, постиг­нати между пре­зи­ден­тите на двете страни на 14 сеп­тем­ври в Сочи.

Мини­стърът добави, че е налице пълно съвпа­де­ние на заин­те­ре­су­ва­но­стта от

Печат

Казахстан чества Деня на президента

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 2012 година насам на 1 декем­ври в Репуб­лика Казах­стан се отбе­лязва Денят на пър­вия пре­зи­дент на репуб­ли­ката. Датата е избрана неслу­чайно. Именно на 1 декем­ври 1991 година в стра­ната за първи път се про­ведоха избори, на които за първи пре­зи­дент на Репуб­лика Казах­стан бе избран Нур­сул­тан Назарбаев.

Стра­теги­че­ският талант на Назар­баев, неговата