Печат

Baijiahao: Решение на Путин промени позицията на Байдън

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на САЩ Джо Байдън неоча­к­вано се отказа от иде­ята за бойкот на Зим­ните олимпийски игри в Пекин, след като рус­кият лидер Вла­ди­мир Путин се съгласи да при­съства на цере­мо­ни­ята по откри­ва­нето. На това действие на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент обър­наха внима­ние ана­ли­за­то­рите на китайското изда­ние Baijiahao, цити­рани от ФАН (Феде­рална агенция за новини).

Изда­ни­ето при­помня, че Олимпи­а­дата ще се про­веде през

Печат

In memoriam

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 78 години ни напусна Исти­лиян Сиджим­ков — един от най-​верните при­я­тели на вест­ниците „Земя” и „Русия днес-​Россия сего­дня”. Той оби­чаше Русия, инте­ре­су­ваше се живо от това какво става в тази страна, свър­зана с мла­до­стта и про­фе­си­ята му. Всеки поне­дел­ник се обаж­даше, за да комен­ти­раме темите от вест­ника и извън него. Рав­но­ду­ши­ето му беше чуждо