Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Карин Кнайсел получава заплата в рубли и живее на село

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бившият мини­стър на външ­ните работи на Австрия Карин Кнай­сел раз­казва, че не зави­наги е при­стиг­нала в Русия, но търси възмож­ност за това, като първо си намери дом, пише РИА „Ново­сти”. Тя съобщи също, че работи в Санктпе­тер­бург­ския държа­вен уни­вер­си­тет и полу­чава заплата в рубли.

Спо­ред австрийския дипло­мат засега тя не е купила дом, но би искала. Кнай­сел се шегува и с бри­тан­с­ките медии, които пишат, че тя живее

Печат

Политиката на Байдън отлага неизбежното поражение на Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Поли­ти­ката на Белия дом по отноше­ние на Украйна само отлага неми­ну­емото пораже­ние на Украйна, заяви бившият помощ­ник по въпро­сите на наци­о­нал­ната сигур­ност на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент Доналд Тръмп Джон Болтън.

Той обясни, че при­чина за без­край­ните неуспехи на киев­ския режим в кон­тра­на­стъп­ле­ни­ето и за успеш­ните отбра­ни­телни действия на