Печат

САЩ и ЕС подпомагат диверсиите срещу Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ и ЕС знаят за всички дивер­сии на Украйна по отноше­ние на Крим и с мъл­ча­ни­ето си всъщ­ност подпо­магат анти­рус­ката дей­ност на Киев, заяви офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на Мини­стер­ството на външ­ните работи на РФ Мария Заха­рова. Тя напомни за дивер­си­ите на газопро­вода на 23 август в района на насе­ле­ния пункт Пере­вал­ное в Крим. По све­де­ния на Феде­рал­ната служба за без­опас­ност /​ФСБ/​дивер­си­ята е орга­ни­зи­рана от

Печат

Нова среща на Путин с Байдън?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия и САЩ прего­ва­рят по орга­ни­зи­ране в близ­ките месеци на нови разго­вори между лиде­рите на двете страни Вла­ди­мир Путин и Джо Байдън, съобщи укра­ин­ското изда­ние „Стра­наUA”, позо­ва­вайки се на източ­ник от аме­ри­кан­с­ките дипло­ма­ти­че­ски кръгове. „Срещата на двамата пре­зи­денти може би ще се състои през октом­ври”, се казва в съобщението.

Нито

Печат

Загина министърът на извънредните ситуации Евгений Зиничев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът Путин му при­свои зва­ни­ето Герой на Русия посмъртно

В сряда от рус­кото Мини­стер­ство на извън­ред­ните ситу­ации съобщиха за гибелта на ръко­во­ди­теля на ведом­ството армейски гене­рал Евге­ний Зини­чев. Спо­ред съобще­ни­ето Зини­чев е заги­нал при изпъл­не­ние на служеб­ния си дълг в Норилск на меж­ду­ве­дом­ствени уче­ния за защита на