Печат

Wintershall Dea спира финансирането на Северен поток-2

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Нем­ската неф­тога­зова компа­ния Wintershall Dea обяви, че не пла­нира по-​нататък да финан­сира газопро­вода „Севе­рен поток-​2″. Ръко­вод­ството на компа­ни­ята се опа­сява от „агре­сив­ния под­ход към изпъл­ни­те­лите на про­екта” от страна на САЩ, които оже­сто­чиха санкци­ите срещу газопровода.

Плаща­ни­ята по кре­дита за Nord Stream 2 (опе­ра­тор на про­екта) е 730 мили­она евро и вече са при­клю­чили преди пре­разглеж­да­нето на закона на САЩ „За

Печат

Сергей Собянин откри "Союзмултпарк" в Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Кметът на Москва Сергей Собя­нин и мини­стърът на кул­ту­рата на РФ Олга Любимова откриха на 24 фев­ру­ари мул­тиме­диен център „Союзмултпарк” на тери­то­ри­ята на ВДНХ, съобщиха „Известия”.

Союзмултпарк” се намира в пави­лион №7 „Семена”. Експо­зици­ята на новото про­стран­ство за отдих е пред­ста­вена от Юли­яна Слаш­чева, пред­се­да­тел на упра­ви­тел­ния съвет на