Печат

Ритър: Украйна ще трябва да приеме исканията на Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Украйна е при­ну­дена да подпише не мирно спо­ра­зуме­ние, а капи­ту­лация пред Русия, заяви бившият аме­ри­кан­ски раз­уз­на­вач Скот Ритър в интервю за жур­на­ли­ста Клейтън Морис, съобщи РИА „Новости”.

Спо­ред него Киев е про­пус­нал шанса за прего­вори и сега Москва може не про­сто да пред­лага, а да дик­тува сво­ите усло­вия. „Ще има нещо подобно на исто­ри­ята с бро­не­но­сеца „Мисури” (на 2 сеп­тем­ври 1945 г. на борда на американския

Печат

Налага се Берлин да избира между своята икономика и помощта за Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Герма­ния ще продължи да инве­стира в чети­риго­диш­ния бюдже­тен пакет на Европе­йския съюз за Украйна в размер на 50 мили­арда евро, въпреки замра­зя­ва­нето на почти всички бюджетни инве­стиции, пра­ви­тел­ството трябва да реши на кое от направ­ле­ни­ята в поли­ти­ката трябва да даде при­о­ри­тет, пише във втор­ник вест­ник „Уол­стрийт джър­нъл”, като се позовава

Печат

Аржентина не възнамерява да прекъсва отношенията си с Китай, Бразилия и РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Аржен­тина няма да прекъ­сва отноше­ни­ята си с Китай, Бра­зи­лия и Русия, заяви бъдещият ръко­во­ди­тел на аржен­тин­ското външно мини­стер­ство Диана Мон­дино в интервю за теле­ви­зи­он­ния канал TN, пре­даде РИА Новости.

„Каз­ват, че ще скъ­саме отноше­ни­ята с Бра­зи­лия и Китай. Това са неща, които нямат сми­съл и логика… Нито има прекъ­сване, нито промяна в

Печат

Армиите на ЕС се готвят за конфликт с висока интензивност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът на Чехия Петр Павел нарече Русия основ­ната заплаха за европе­йс­ките страни и каза, че арми­ите на стра­ните от ЕС се гот­вят за конфликт с висока интен­зив­ност, съобщи РБК. По-​рано Москва много­кратно е обви­ня­вала запад­ните страни в „хибридна война” чрез Украйна.

Петр Павел изрази мне­ние, че на рус­ките въоръжени сили ще отнеме години