Печат

Вучич разказа за признания на Запада

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В интервю за Радиото и теле­ви­зи­ята на Сър­бия пре­зи­дентът Алек­сандър Вучич заяви, че поли­ти­че­ски пред­ста­ви­тели на Запада в разго­вори с него са при­знали, че участват в конфликта в Украйна и оказ­ват натиск върху самия него. Във връзка с конфликта в Украйна разго­во­рите с пред­ста­ви­тели на Запада ста­нали по-​взискателни и твърди, вклю­чи­телно що се отнася до урегу­ли­ра­нето с Косово.

Казаха ми: „В Европа върви

Печат

Киев крие каква е ситуацията в освободените региони

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­а­лен Киев крие от насе­ле­ни­ето исти­ната за ситу­аци­ята в осво­бо­де­ните от Русия реги­они, заяви в пре­да­ва­нето „Соло­вьев Live” и. д. губер­на­торът на Хер­сон­ска област Вла­ди­мир Салдо.

Хората започ­ват да раз­би­рат, че киев­ският режим лъже и крие исти­ната за положе­ни­ето във възвър­на­тите тери­то­рии и в Русия”, каза Салдо. По думите му в Хер­сон върви

Печат

Честване на Трети март - Национален празник на Република България и на 145-годишнината от Освобождението на България

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Национален инициативен комитет под почетния патронаж на президента на Република България Румен Радев

2 март 2023 г. (четвъртък)

18.00 ч. — Търже­ствен концерт по слу­чай 145-​годишнината от Осво­бож­де­ни­ето — Цен­тра­лен вое­нен клуб (Концертна зала)

3 март 2023 г. (петък)

10.00 ч. — Моле­бен в Храм-​паметник „Св. Алек­сандър Невски”

10.00 ч. — под­на­сяне на венци и