Печат

В РФ регистрираха втора ваксина срещу COVID-19

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин обяви в сряда реги­страци­ята на вто­рата вак­сина срещу коро­на­ви­руса и пред­сто­ящата реги­страция на трета, съобщи ТАСС.

Бих искал да започна с при­ят­ната информация, че ново­си­бир­ският център „Век­тор” е реги­стри­рал вто­рата руска вак­сина срещу коро­на­ви­руса — „Епи­В­ак­Ко­рона”, каза държав­ният глава, откри­вайки среща с чле­нове на правителството.

Докол­кото зная, имаме и трета