Печат

НАТО иска да узакони милитаризацията на Космоса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на външ­ното мини­стер­ство на РФ Мария Заха­рова нарече документа на НАТО за поли­ти­ката в Кос­моса поре­ден опит за леги­ти­ми­ране на при­лага­нето на сила в кос­ми­че­ското про­стран­ство, каза тя на брифинг на 20 яну­ари, цити­рана от КР.ru.

Заха­рова отбе­ляза, че пуб­ли­ку­ва­ният на 17 яну­ари документ „Поли­ти­ката на НАТО по отноше­ние на Кос­моса” има тен­денци­о­зен и даже про­во­ка­ти­вен характер

Печат

Посланици от ОНД обсъдиха координацията в общността

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров на среща с посла­ници на държа­вите — участ­нички в Общ­но­стта на неза­ви­си­мите държави (ОНД), акре­ди­ти­рани в Москва, обсъди въпро­сите за укреп­ване на по-​нататъшната коор­ди­нация в общ­но­стта, се казва съобще­ние на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведомство.

Бяха напра­вени основ­ните изводи от

Печат

Има решение за изход от енергийната криза в ЕС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Унгар­ският мини­стър на външ­ните работи и външ­но­и­ко­номи­че­с­ките отноше­ния Петер Сиярто посочи възможно реше­ние на енергий­ната криза в Европа. По думите му става дума за склю­ч­ва­нето на дълго­срочни дого­вори с достав­чици на газ. Спо­ред него Русия винаги изпъл­нява навреме задълже­ни­ята си в областта на енерге­ти­ката, пре­даде ТАСС.

Ако гово­рим за