Печат

Петреъс разкри плана на Запада за Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бившият ръко­во­ди­тел на ЦРУ гене­рал Дейвид Пет­реъс заяви пред герман­ския вест­ник Tagesspiegel за пла­но­вете на Запада относно пре­кра­тя­ване на кри­зата в Украйна, които вклю­ч­ват прего­вори с Русия, пре­даде РИА „Ново­сти”. Жур­на­ли­стите от изда­ни­ето оце­ниха като скеп­тично отноше­ни­ето на Пет­реъс към изяв­ле­ни­ята за необ­хо­димост от победа на Киев на всяка цена.

Бое­вете в Украйна ще при­клю­чат чрез прего­вори. Въпреки

Печат

ПОКАНА

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 10 декем­ври от 18:00 ч. в голямата зала на Рус­кия дом в София ще се състои концерт на Държав­ния казашки ансам­бъл за песни и танци „Став­ропо­лие”, който ще пред­стави доб­лест­ната дър­зост на народ­ния танц и заду­шев­но­стта на казаш­ката лирика.

Став­ропо­лие” е колек­тив от висо­копро­фе­си­о­нални арти­сти с почетни зва­ния, лау­ре­ати на общо­руски и