Печат

ВСУ "Черноризец Храбър" участва в Световния форум на ректорите в Киргизстан

Автор Мело­слава Георги­ева. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Биш­кек, сто­лицата на Кирги­зия, се състоя Пър­вият све­то­вен форум на рек­то­рите на тема „Ролята на уни­вер­си­те­тите в изграж­да­нето на наци­о­нална ино­ваци­онна еко­си­стема”. Съби­ти­ето бе орга­ни­зи­рано от пра­ви­тел­ството на Киргиз­стан, Све­тов­ната орга­ни­за­ция за инте­лек­ту­ална соб­стве­ност към ООН, с под­крепата на Све­тов­ната банка. За уча­стие във форума бяха пока­нени рек­то­рите на 100 уни­вер­си­тета от 80 държави от