Печат

Русия призова да се спазва конвенцията от Монтрьо

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия изхожда от предпо­ложе­ни­ето, че всички страни, заин­те­ре­су­вани от сигур­но­стта и без­опас­но­стта в реги­она на Черно море, ще спаз­ват кон­венци­ята от Мон­трьо, каза в интервю за ТАСС заместник-​министърът на външ­ните работи Алек­сандър Глушко, комен­ти­райки заяв­ле­ни­ето на тур­ския пре­зи­дент Реджеп Таип Ердоган, че пла­ни­ращият се канал „Истан­бул” няма да попада под действи­ето на конвенцията.

Ние винаги сме

Печат

Киев щял да си върне Донбас още при Байдън

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това заяви бившият посла­ник на САЩ в Русия Алек­сандър Верш­боу. В интервю за изда­ни­ето „Гордън” той каза, че Дон­бас ще се върне под кон­трола на Украйна още при управ­ле­ни­ето на Джо Байдън. Съще­временно той не уточни за кой ман­дат от управ­ле­ни­ето му става дума — Байдън обяви вече, че ще се кан­ди­да­тира за втори път за пре­зи­дент. Пър­вият му мандат

Печат

В Москва започват да ваксинират по домовете

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мос­ков­чани ще могат да се вак­си­ни­рат срещу коро­на­ви­рус у дома. За нача­лото на съо­т­вет­ната вак­си­наци­онна кампа­ния обяви във втор­ник заместник-​кметът на Москва по соци­ално раз­ви­тие Ана­ста­сия Ракова.

По думите й на първо място, такава вак­си­нация се осигу­рява за граж­дани, които полу­ча­ват соци­ални услуги у дома и изпит­ват затруд­не­ния с