Печат

Ново руско кино

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 15 май 2023 г. от 19 ч. в Голямата зала на Рус­кия дом в София (ул. „Шипка” 34) ще се състои преми­ерата на филма „Нюрнберг”.

Орга­ни­за­то­рите са подгот­вили и среща с автора на филма Нико­лай Лебе­дев — руски режисьор и сце­на­рист, пре­зи­дент на Гил­ди­ята на филмо­вите режисьори на Русия, лау­реат на две държавни награди на Рус­ката федерация.

Нюрн­берг” е пър­вият пъл­номет­ражен игра­лен филм в рус­кото кино за Нюрнбергския

Печат

Министрите на отбраната на Китай и САЩ едва ли ще се срещнат

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на отбра­ната на Китай Ли Шанфу едва ли ще се срещне в близко време с мини­стъра на отбра­ната на САЩ Лойд Остин, съобщава вест­ник Financial Times. Към днешна дата вла­стите в САЩ се опит­ват да дого­во­рят среща между двамата мини­стри в Сингапур.

Пра­ви­тел­ството на КНР обаче даде да се раз­бере, че подобна среща е невъзможна поради

Печат

Западът използва младежите за дестабилизация на РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

„Раз­клаща­нето на вътреш­ната поли­ти­че­с­ката ситу­ация в Русия остава една от пър­во­степен­ните задачи на САЩ и Западът има наме­ре­ние да я реа­ли­зира, вклю­чи­телно и с помощта на изо­стряне на кри­ми­но­ген­ната обста­новка в мла­деж­ките среди”, каза в интервю за „РГ” зам.-директорът на Съвета за сигур­ност на РФ Алек­сандър Гре­бен­кин. По думите му, Западат