Печат

Suddeutsche Zeitung установи провал на санкциите срещу РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Санкци­ите на Запада срещу Русия не нане­соха оча­к­ва­ните щети, защото към тях не се при­съе­ди­ниха редица страни, пише герман­ският вест­ник Suddeutsche Zei-​tung. Спо­ред авто­рите на мате­ри­ала за про­вала на анти­рус­ките санкции са виновни Китай, Индия, Бра­зи­лия и Турция. Уточ­нява се, че тези страни или са отка­зали да се при­съе­ди­нят към санкци­ите, или са напра­вили това частично.

Освен това се отбе­лязва, че ико­номи­ката на

Печат

Еврото падна под 62 рубли

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

По време на откри­ва­нето на търго­вете на Мос­ков­ската борса в четвъртък еврото падна под 62 рубли за първи път от 16 май 2017 г., се вижда от информация, пуб­ли­ку­вана на сайта на бор­сата. На 14 май китайският експерт Гао Дешен заяви, че реше­ни­ето на Русия да пога­сява външ­ния си дълг в рубли и да използва наци­о­нал­ната си валута при раз­чети с други страни

Печат

Володин посочи виновниците за световните кризи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ, Канада и Швейца­рия са в пър­вата тройка недруже­любни на РФ страни, които са глав­ните винов­ници за кри­зите в света, про­во­ки­рани от нараства­нето на цените на енерго­ре­сур­сите и про­до­вол­стви­ето, смята пред­се­да­те­лят на Думата Вяче­слав Воло­дин. В своя Teлеgram канал той посочва, че САЩ са въвели най-​много санкции срещу Русия — 1983, на второ място е