Печат

НАТО дебаркира върху руски търговски кораб

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Воен­но­служещи от Силите със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние на ВМС на Гърция, вли­защи в НАТО, демон­стра­тивно дебар­ки­раха върху рус­кия търгов­ски кораб „Адлер” в Сре­ди­земно море, съобщи в сряда пор­талът Avia​.pro, като се позо­вава на гръцки медии.

Спо­ред пуб­ли­ку­ва­ните данни гръцки кораб е пре­след­вал „Адлер”, след което на борда му за про­верка се сто­варва десант от под­раз­де­ле­ния на Силите със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние на

Печат

Има шанс руската ваксина да влезе в Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият етап за полу­ча­ване на раз­реше­ние за спешна упо­треба на рус­ката вак­сина срещу COVID-​19 „Спут­ник V” в ЕС е насро­чен за 19 яну­ари 2021 г. Това съобщи за ТАСС ръко­во­ди­те­лят на Рус­кия фонд за директни инве­стиции (РФПИ) Кирил Дмит­риев в сряда.

Той поясни, че става дума за така наре­че­ната научна кон­сул­тация (scientific review), като заяв­ката за полу­ча­ване на

Печат

РФ ще участва в сесия на ПАСЕ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Делегаци­ята от Русия ще опре­дели формата на своето уча­стие в зим­ната сесия на Пар­ламен­тар­ната асам­блея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в най-​близко време, а редица пар­ламен­та­ри­сти могат да участват в ней­ната работа, съобщи в сряда пред­се­да­те­лят на Коми­тета за външна поли­тика на Държав­ната дума Лео­нид Слуцки.

На 25 яну­ари се открива зим­ната сесия