Печат

Натовски войници воюват в Украйна като наемници

Украйна не се нуж­дае от вой­ници от НАТО, тъй като те са вече на фронта като наем­ници, заяви воен­ният стра­тег от Мини­стер­ството на отбра­ната на Австрия Мар­кус Райснер.

По време на пре­с­конфе­ренция в инсти­тута AIES жур­на­лист се заин­те­ре­сува кой ще управ­лява пре­да­де­ните на Украйна тан­кове — натов­ски воен­но­служещи или укра­инци, пре­даде РИА „Новости”.

Райс­нер отго­вори, че ако воен­но­служещи от Австрия или от страни от НАТО се увол­нят и ста­нат наем­ници, те вече не могат да се смя­тат за пред­ста­ви­тели на арми­ите на сво­ите държави. Той поясни, че воен­но­служещият снема униформата си, подпи­сва дого­вор и зами­нава за Украйна — сега той вече не е вой­ник от Въоръже­ните сили на Австрия напри­мер, а наем­ник по дого­вор. Спо­ред Райс­нер на тери­то­ри­ята на Украйна вою­ват именно наем­ници, а не вой­ници от алианса.

По-​рано ръко­во­ди­те­лят на „Росгвар­дия” Вик­тор Золо­тов съобщи за уве­ли­ча­ване броя на наем­ниците от европе­йски страни, вою­ващи на стра­ната на Украйна. Те са със зна­чи­те­лен опит от уча­стия във въоръжени конфликти в раз­лични страни по света и имат съо­т­вет­ната подготовка.

На стра­ната на Украйна вою­ват наем­ници от над 30 страни, съобщи през декем­ври мина­лата година офицерът от Народ­ната милиция на Луган­с­ката народна репуб­лика Андрей Марочко. Спо­ред него най-​много са фик­си­ра­ните разго­вори на английски език с раз­лични диа­лекти, при­състват също така нем­ска, френ­ска, ита­ли­ан­ска и пол­ска реч.