Печат

Контингентът на САЩ в Полша води към ескалация на напрежението

Подпи­са­ното на 15 август спо­ра­зуме­ние за разши­рено сътруд­ни­че­ство в отбра­ни­тел­ната сфера между САЩ и Полша ще доведе до задъл­бо­ча­ване на и без това слож­ната ситу­ация край запад­ните гра­ници на Русия. Това мне­ние изказа офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова, като под­черта, че това спо­ра­зуме­ние ще спо­соб­ства еска­ли­ра­нето на напреже­ни­ето и уве­ли­ча­ване на рис­ко­вете от непред­наме­рени инциденти.

В пуб­ли­ку­ва­ното на сайта на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство съобще­ние се отбе­лязва, че новите дого­во­ре­но­сти между Вашинг­тон и Варшава залагат осно­вите на допъл­ни­телно нарастване на и без това доста зна­чи­тел­ното аме­ри­кан­ско военно при­съствие на пол­ска територия.

Пла­нира се уве­ли­ча­ване на общата чис­ле­ност на аме­ри­кан­с­ките воен­но­служещи в Полша с 1000 души в допъл­не­ние към вече дис­лоци­ра­ните там 4500. Както е известно, документът пре­дви­жда раз­ви­тие на изне­сена командно-​щабна струк­тура на Въоръже­ните сили на САЩ и цен­трове за бойна подго­товка, съз­да­ване на усло­вия за разгръщане на под­раз­де­ле­ния на армей­с­ката и транспорт­ната авиация, безпи­лотни лета­телни апа­рати, сили за опе­рации, както и елементи за под­дръжка и тило­вото осигу­ря­ване”, се казва в комен­тара на пред­ста­ви­теля на рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведомство.

Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия отбе­лязва явната анти­руска насо­че­ност на този документ. „Съгла­су­ва­ният комплекс от мерки напълно отго­варя на поста­нов­ките от послед­ните срещи на най-​високо рав­нище на али­анса, взел курс на „сдър­жане” на Русия, съз­да­ване на раз­де­ли­телни линии и нагне­тя­ване на напреже­ние в Ста­рия кон­ти­нент при отказ от съвместна работа по изпъл­не­ние на зада­чите, про­възгла­сени в докумен­тите на Орга­ни­за­ци­ята за сигур­ност и сътруд­ни­че­ство в Европа след края на сту­де­ната война, които пре­дви­ждат форми­ране на общо про­стран­ство на сътруд­ни­че­ство и дове­рие на кон­ти­нента”, отбе­лязва Захарова.

Тя също така обръща внима­ние на факта, че уве­ре­ни­ята на натов­ската страна за няка­къв „незна­чи­те­лен и ротаци­о­нен харак­тер на уве­ли­ча­ва­нето на кон­тингента се възпри­ема не по друг начин, а като опит да се изкриви действи­тел­но­стта. Реа­ли­зи­ра­нето на американско-​полското спо­ра­зуме­ние ще поз­воли каче­ствено да бъде укрепен напа­да­тел­ният потенциал на силите на САЩ в Европа”.

Мария Заха­рова под­чер­тава, че пла­но­вете на САЩ и Полша проме­нят усло­ви­ята за сигур­ност в Европа, а също така са в раз­рез с положе­ни­ята на Осно­вопо­лагащия акт Русия-​НАТО от 1997 г. Пред­ста­ви­те­лят на рус­кото ведом­ство отбе­лязва, че САЩ за поре­ден път демон­стри­рат готов­ност да пре­не­брегнат не само задълже­ни­ята си в рам­ките на много­стран­ните инструменти, но и мне­ни­ето на мно­зин­ството от европе­йс­ките държави. „Това напълно дис­кре­ди­тира заяв­ле­ни­ята на натов­ските функци­о­нери, че али­ансът е достав­чик на сигур­ност и е заин­те­ре­су­ван от понижа­ване на напреже­ни­ето в Европа. А кон­крет­ните пред­ложе­ния на рус­ката страна как да се постигне дее­ска­лация в райо­ните на съпри­кос­но­ве­ние Русия-​НАТО оста­ват без отго­вор”, се казва в коментара.

От рус­кото външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство при­зо­ва­ват стра­ните — членки на НАТО, да се откажат от конфрон­тация с Русия и да се вър­нат към сдър­жа­ност в духа на Осно­вопо­лагащия акт Русия-​НАТО. „Оче­видно е също така, че отдавна е назряла необ­хо­димо­стта от пред­ме­тен и откро­вен диа­лог за про­блемите в областта на европе­й­с­ката сигур­ност, както и от въз­ста­но­вя­ване на кон­так­тите по военна линия”, завършва офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи.