Печат

Вашингтон е гневен - Турция тества С-400 срещу F-16

Основ­ните сделки по про­даж­бата на аме­ри­кан­ско оръжие на Турция са замра­зени почти за две години от действи­ята на клю­чови чле­нове на Конгреса. По този начин САЩ искат да окажат натиск върху Анкара, за да се откаже тя от рус­ките системи С-​400, пише „Дифенс Нюз”. Изда­ни­ето уточ­нява, че засега минимум две сделки се нами­рат в неуста­но­вено състо­я­ние — дого­ворът за модер­ни­зи­ране на тур­ския парк F-​16 и експорт­ните лицензи за двига­те­лите CTS800, необ­хо­дими на Турция за ней­ните вертолети.

Източ­ни­кът на изда­ни­ето съобщава, че аме­ри­кан­ският Конгрес се е вбе­сил най-​много от изпи­та­ни­ята на С-​400 срещу изтре­би­тели F-​16. Това беше интер­пре­ти­рано като скрита заплаха за други държави, активно използ­ващи тези аме­ри­кан­ски изтре­би­тели, в това число и за самите Съе­ди­нени щати. Източ­ни­кът нарича тези изпи­та­ния „пред­наме­рена провокация”.