Печат

Нова "мирна инициатива"

САЩ се отли­чиха с нова „мирна иници­а­тива” — те се подгот­вят да унижоща­ват рус­ките „Панцир-​С1”.

Става дума за план за съз­да­ване на семейство многоце­леви безпи­лотни лета­телни апа­рати с въз­ду­шен старт, пред­ста­вен от аме­ри­кан­с­ката армия. Спо­ред данни на изда­ни­ето „Драйв” предпо­лага­емите безпи­лотни апа­рати са пред­на­зна­чени за унищожа­ване на системите за про­ти­во­въз­душна отбрана на веро­ят­ния про­тив­ник. Към такива обекти се отна­сят също така и рус­ките „Панцир-​С1”.

Изда­ни­ето твърди, че семейството многоце­леви безпи­лотни лета­телни апа­рати ще е спо­собно да работи полу­ав­то­номно, както и „в екип” с други апарати.

Драйв” под­чер­тава, че „рояк от такива безпи­лотни лета­телни апа­рати ослепява и „взема ума” на про­ти­во­въз­душ­ната отбрана на про­тив­ника. Освен това групи­ровка от такива апа­рати могат да наруша­ват кому­ни­каци­ите и по други начини да про­ти­во­действат на отбра­ната на врага, отвли­чайки него­вото внимание.