Печат

Финансисти поискаха орязване на армията

Кремъл и руското военно ведомство се противопоставиха на предложените мерки

В сре­дата на октом­ври рус­кото Мини­стер­ство на финан­сите изпрати в Съвета за сигур­ност на Русия про­ект за реформа във Въоръже­ните сили, осно­ван върху опти­ми­за­ци­ята на бюджета, съобщава вест­ник „Изве­стия”, като се позо­вава на копие от документа. Източ­ници на изда­ни­ето от Мини­стер­ството на отбра­ната потвър­диха полу­ча­ва­нето на пред­ложе­ни­ето на финансистите.

Пър­вият пункт от проме­ните пред­лага съкраща­ване на щат­ната чис­ле­ност на воен­но­служещите с 10%. Като се отчита указът на пре­зи­дента от 2018 г., спо­ред който чис­ле­но­стта на войските е уста­но­вена малко над 1 милион души, става дума за съкраща­ване на 100 хиляди длъжности.

Нама­ля­ва­нето на щата на Въоръже­ните сили трябва да стане за сметка на неза­е­тите длъж­но­сти и преми­на­ване на граж­дан­ска служба на онези, които не са свър­зани с изпъл­не­ние на бойни задачи — медици, кад­ро­вици, юри­сти, финан­си­сти, препо­да­ва­тели, воен­но­служещи от тила.

Финан­со­вото ведом­ство сочи като друг начин за ико­номии уве­ли­ча­ва­нето на сро­ко­вете за използване на веще­вото имуще­ство или замя­ната му с парична компен­сация. Мини­стер­ството пред­лага също така кад­ро­вите воен­но­служещи да се осигу­ря­ват с храна само по време на полеви лагери и на бойно дежурство.

Опти­ми­зи­ра­нето на раз­хо­дите за арми­ята вклю­чва и пред­ложе­ние да се премахне ежегод­ната индек­сация на воен­ната пен­сия с 2% върху рав­нището на инфлаци­ята, както и да се уве­личи до 25 години сро­кът на воен­ната служба, необ­хо­дим за полу­ча­ване на пен­сия. Пред­лага се от този срок да отпадне и обу­че­ни­ето във воен­ните учи­лища. Сега то влиза в срока за право на военна пен­сия, който е 20 години. По този начин пери­одът, необ­хо­дим на офице­рите за полу­ча­ване право на пен­сия, се уве­ли­чава общо с десет години.

Финан­си­стите пред­лагат също така да се уве­личи сро­кът на служ­бата, необ­хо­дим за право на военна ипо­течна сметка (към нея всеки месец се начис­ля­ват сред­ства, които воен­но­служещият след няколко години може да използва за пър­во­на­чална вноска по ипо­те­чен кре­дит). Сега за офице­рите тя се открива вед­нага след завършване на воен­ното учи­лище, а за кад­ро­вите воен­но­служещи — три години след нача­лото на служ­бата. Мини­стер­ството на финан­сите иска да уве­личи тези сро­кове до пет години след завършване на воен­ното учи­лище за офице­рите и до осем години за кад­ро­вите военнослужещи.

Прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков заяви в разго­вор с жур­на­ли­сти, че в Кремъл не са при­емани реше­ния за реформа в Мини­стер­ството на отбра­ната и за съкраща­ване чис­ле­но­стта на рус­ките Въоръжени сили. Той допусна, че би могло да има експертно обсъж­дане на тази тема, но този въпрос не при­съства в ста­дия на при­е­тите решения.

Пред­се­да­те­лят на пре­зи­ди­ума на общо­рус­ката орга­ни­за­ция „Офице­рите на Русия” Героят на Русия генерал-​майор Сергей Липо­вой заяви, че пред­ложе­ните от финан­со­вото ведом­ство реформи „пре­диз­ви­кват, меко казано, недоумение”.

Рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната реагира отрица­телно на пред­ложе­ни­ята на рус­ките финан­си­сти. Отбе­лязва се, че воен­ните са ана­ли­зи­рали внима­телно съдър­жа­ни­ето на подго­т­ве­ните от Мини­стер­ството на финан­сите пред­ложе­ния, преди да пуб­ли­ку­ват сво­ята позиция. „В рус­кия Съвет за сигур­ност е изпра­тена моти­ви­рана позиция за непри­ем­ли­во­стта на пред­ложе­ни­ята и лип­сата на под­крепа за тях от страна на ръко­вод­ството на воен­ното ведом­ство”, се казва в офици­ално заяв­ле­ние на Мини­стер­ството на отбра­ната, пуб­ли­ку­вано във в. „Крас­ная звезда”.

Воен­ните напом­нят, че чис­ле­но­стта и струк­ту­рата на Въоръже­ните сили са уста­но­вени от вър­хов­ния глав­но­ко­манд­ващ и са опре­де­лени, „изхож­дайки от целия комплекс задачи в областта на ефек­тив­ното гаран­ти­ране на сигур­но­стта на държа­вата. Форми­рана е устой­чива система за комплек­ту­ване, балан­си­рана по брой длъж­но­сти, заемани от воен­но­служещи и от граж­дан­ски спе­ци­а­ли­сти. Пред­ложе­ни­ята на Мини­стер­ството на финан­сите за съкраща­ване на длъж­но­стите ще дове­дат до нулев ико­номи­че­ски ефект, тъй като сред­ствата за изплащане на запла­тите на воен­но­служещите се отде­лят за реал­ната чис­ле­ност”, се казва в заяв­ле­ни­ето на воен­ното ведомство.

Воен­ните не са съгласни и с необ­хо­димо­стта от преми­на­ване на някои длъж­но­сти на воен­но­служещи към граж­дан­ски. „Опитът от дей­но­стта през 20072012 г. за съкраща­ване на воен­но­служещи от орга­ните за осигу­ря­ване показа сво­ята неефек­тив­ност и доведе до много­бройни про­блеми, които влияят върху бое­спо­соб­но­стта на Въоръже­ните сили”, напом­нят от Мини­стер­ството на отбраната.

Кри­ти­чен отзив от страна на воен­ните получи и пред­ложе­ни­ето за пен­си­онна реформа за военнослужещите.

Спо­ред ръко­вод­ството на воен­ното ведом­ство реа­ли­зи­ра­нето на пред­ложе­ни­ята на Мини­стер­ството на финан­сите няма да доведе до няка­къв ико­номи­че­ски ефект, но ще влоши зна­чи­телно мате­ри­ал­ното благопо­лу­чие и соци­ал­ния ста­тут на воен­но­служещите. „Ръко­вод­ството на Мини­стер­ството на отбра­ната на Русия не при­ема пред­ложе­ните от Мини­стер­ството на финан­сите мерки”, се казва в заклю­че­ние в заяв­ле­ни­ето на рус­кото военно ведомство.