Печат

Създават ново поколение дълбоководни спасителни апарати

Руски кон­струк­тори съз­да­ват ново поко­ле­ние дъл­бо­ко­водни спа­си­телни апа­рати, съобщи в края на мина­лата сед­мица глав­но­ко­манд­ващият Воен­номор­ския флот на Русия адми­рал Нико­лай Евме­нов, цити­ран от прес­служ­бата на ВМФ.

През 2019 г. беше утвър­дена нова програма за ремонт, модер­ни­за­ция и сер­визно обслуж­ване на нами­ращите се на въоръже­ние в рус­кия флот спа­си­телни дъл­бо­ко­водни апа­рати. Програмата е раз­ра­бо­тена от Глав­ното команд­ване на ВМФ във вза­и­мо­действие с промиш­ле­но­стта. Раз­че­тена е за период от над 10 години и пре­дви­жда наред с модер­ни­за­ци­ята и ремонта, и работа по съз­да­ване на след­ващо поко­ле­ние такива апа­рати”, каза Евменов.

Спо­ред глав­но­ко­манд­ващия в рус­кия ВМФ е съз­да­дена и успешно функци­о­нира система за модер­ни­за­ция, пла­нов ремонт и сер­визно обслуж­ване на дъл­бо­ко­водни спа­си­телни апа­рати от типа „Приз”, спо­собни да се потапят на дъл­бо­чина до 1000 метра и от типа „Бес­тер”, които се потапят до 700 метра. Тези апа­рати са пред­на­зна­чени за оказване на помощ на ава­ри­рали под­вод­ници и спа­ся­ване на подводничари.

През послед­ните шест години спа­си­тел­ните дъл­бо­ко­водни апа­рати, вли­защи в състава на служ­бите за аварийно-​спасителни работи във флота, са преми­нали необ­хо­ди­мия цикъл на модер­ни­за­ция и ремонт в предприятията.

Евме­нов съобщи, че през след­ващата година в „Кано­нер­ския завод” ще бъдат завършени модер­ни­за­ци­ята и ремонтът на авто­ном­ния спа­си­те­лен дъл­бо­ко­во­ден апа­рат АС-​36 „Бес­тер” на рус­кия Севе­рен флот.