Печат

Сигурността на Русия от юг е гарантирана

Силите на Южния вое­нен окръг и на Чер­номор­ския флот при­тежа­ват необ­хо­ди­мите съвременни въоръже­ния за гаран­ти­ране сигур­но­стта в южните реги­они на Русия, сред които и Крим, заяви в интервю за вест­ник „Крас­ная звезда” команд­ващият окръга Алек­савдър Дворников.

Всички наши обе­ди­не­ния, съе­ди­не­ния и воин­ски части са снаб­дени с необ­хо­ди­мите съвременни, мобилни въоръже­ния, които поз­во­ля­ват във всеки момент да бъде съз­да­дена мощна групи­ровка на опе­раци­он­ното направ­ле­ние, спо­собно да защити рус­кото При­чер­номо­рие, вклю­чи­телно и Крим, и да нанесе съкру­ши­телно пораже­ние на всеки, който посегне на цело­стта на Русия, на сигур­но­стта на нашите граж­дани”, цитира изда­ни­ето думите на командващия.

Двор­ни­ков отбе­лязва, че ръко­вод­ството на рус­кото военно ведом­ство отчита слож­ната обста­новка в зоната на отго­вор­ност на Южния вое­нен окръг и при­дава голямо зна­че­ние на въпро­сите за снаб­дя­ва­нето на частите и съе­ди­не­ни­ята. През мина­лата година воен­ните окръзи са полу­чили над 2500 еди­ници най-​нови образци въоръже­ние, военна и спе­ци­ална тех­ника, сред които кораби, само­лети, вер­то­лети, раз­лична бро­ни­рана тех­ника, свър­зочни сред­ства и сред­ства за радио­е­лек­тронна борба. 70% от въоръже­ни­ята на войските от окръга са нови.

Към днешна дата дис­лоци­ра­ните на Крим­ския полу­ост­ров авиаци­онни части на обе­ди­не­ни­ята на ВВС и ПВО на Южния вое­нен окръг са 100% снаб­дени със съвременни типове само­лети на оперативно-​тактическата авиация и с вер­то­лети на армей­с­ката авиация”, казва Двор­ни­ков, като напомня, че след рекон­струкци­ята на поло­сата за изли­тане и кацане на летището Бел­бек тя може да при­ема вер­то­лети от всички типове.

Двор­ни­ков отбе­лязва, че Южният вое­нен окръг е при­о­ри­те­тен от гледна точка на снаб­дя­ване със съвременни образци въоръже­ния. Спо­ред него в южната част на Русия е разгър­ната мощна система за Про­ти­во­въз­душна отбрана, на въоръже­ние в под­раз­де­ле­ни­ята на Южния вое­нен окръг са съвремен­ните системи С-​400 „Три­умф” и комплек­сите „Панцир-​С”. Те са спо­собни да отра­зят уда­рите на въз­душ­ния про­тив­ник, действащ от всички направ­ле­ния в целия диапа­зон от висо­чини и ско­ро­сти. Команд­ващият Южния вое­нен окръг добавя, че на въоръже­ние на под­раз­де­ле­ни­ята в Крим са съвременни комплекси за Про­ти­во­въз­душна отбрана, про­из­ве­дени през 20162017 г., които в близко време няма да имат необ­хо­димост от модернизиране.