Печат

Шойгу провери бойната готовност на съединение в Кизил

В поне­дел­ник рус­кият мини­стър на отбра­ната армейски гене­рал Сергей Шойгу про­вери бой­ната готов­ност и инфра­струк­ту­рата на 55-​а мото­стрел­кова пла­нин­ска бригада на Цен­трал­ния вое­нен окръг, дис­лоци­рана в Кизил (сто­лицата на репуб­лика Тува), съобщиха за жур­на­ли­сти от рус­кото военно ведомство.

Мини­стърът посети полигона на 55-​а мото­стрел­кова бригада Кара Хак, където изслуша доклад на команд­ващия войските на Цен­трал­ния вое­нен окръг генерал-​полковник Алек­сандър Лапин за бой­ната подго­товка и за постъпи­лите в брига­дата съвременни въоръже­ния и военна тех­ника”, информи­рат от воен­ното министерство.

Шойгу се е запо­з­нал и с хода на бой­ната подго­товка на съе­ди­не­ни­ето. В част­ност, на мини­стъра е демо­стри­рана тре­ни­ровка за водене на бойни действия в град­ски усло­вия, работа на снайпери от раз­лични видове вин­товки, използване на нами­ращите се на въоръже­ние в брига­дата автомо­били „Тигър” и минохвъргачки.

Шойгу е про­ве­рил учебно-​материалната база на модер­ни­зи­ра­ния пла­нин­ски полигон Кара Хак. На полигона е завършено стро­и­тел­ството на ново учебно так­ти­че­ско поле и на комплекс за пла­нин­ска подготовка.

В разпо­ложе­ни­ето на съе­ди­не­ни­ето мини­стърът е про­ве­рил казармите за лич­ния състав, новия медицин­ски център, който ще започне работа в най-​близко време. Той се е запо­з­нал с хода на стро­и­тел­ството на стаци­о­нар­ния свър­зо­чен възел на 55-​а бригада.

Целият личен състав на брига­дата, който се състои от кад­рови воен­но­служещи, трябва да бъде снаб­ден с жилища до края на годи­ната, е разпо­ре­дил Шойгу по време на посеще­ни­ето си в брига­дата. Във връзка с това генерал-​полковник Лапон доложи на мини­стъра: „Ще бъдат осигу­рени: офице­рите — 100%, прапорш­чиците — 100%, сер­жант­ският състав — 100%, бой­ните под­раз­де­ле­ния — 100%.”

Заместник-​министърът на отбра­ната Тимур Ива­нов отбе­лязва, че за воен­но­служещите от брига­дата са постро­ени, но още не са раз­да­дени, четири блока с по 80 апар­тамента всеки и пет малки блока с по два апар­тамента всеки за команд­ва­нето на съе­ди­не­ни­ето. „Наста­ня­ва­нето в само два блока ще бъде през лятото, а всички оста­нали ще бъдат раз­да­дени в нача­лото на месец май”, уточ­нява той. Сергей Шойгу отбе­лязва, че 55-​а бригада трябва да стане ета­лон за всички оста­нали бригади от гледна точка на задо­во­ля­ване на нуждите от жилища. Ръко­во­ди­те­лят на рус­кото военно ведом­ство под­чер­тава, че команд­ва­нето на брига­дата трябва да живее както се полага да живеят офице­рите. „Да се дого­во­рим така: да ми бъде доложено, че до края на април команд­ва­нето е наста­нено в апар­тамен­тите си”, запо­вядва министърът.

От Мини­стер­ството на отбра­ната уточ­ня­ват, че по-​рано на тери­то­ри­ята на воен­ното градче на брига­дата са постро­ени пет жилищни блока за воен­но­служещите с общо 480 апар­тамента, пет дву­е­тажни блока, както и дет­ска гра­дина с капаци­тет 200 места.

55-​а мото­стрел­кова пла­нин­ска бригада е форми­рана през 2014 г. и е един­стве­ното пла­нин­ско съе­ди­не­ние, бази­рано зад Урал. На въоръже­ние в брига­дата са автомо­били със спе­ци­ално пред­на­зна­че­ние „Тигър-​М СпН”, само­ходни оръ­дия „Нона-​СВК”, автомо­били с висока про­хо­димост „Урал” и други съвременни образци въоръже­ния, военна и спе­ци­ална техника.