Печат

Пристигнаха чуждестранните участници в ученията "Запад-2021"

Воин­ски кон­тингенти от седем държави при­стиг­наха в Нижего­род­ска област за уча­стие в стра­теги­че­с­ките уче­ния „Запад-​2021″, съобщиха за меди­ите от прес­служ­бата на Запад­ния вое­нен окръг.

Около 500 воен­но­служещи от Арме­ния, Индия, Казах­стан, Киргиз­стан, Монго­лия, Паки­стан и Шри Ланка със само­лети на воен­но­транспорт­ната авиация на рус­ките Въздушно-​космически войски при­стиг­наха на авто­ном­ния полеви лагер на Центъра за бойна подго­товка на Запад­ния вое­нен окръг и при­стъпиха към при­емане на въоръже­ни­ето, воен­ната и спе­ци­ал­ната тех­ника, както и към подго­товка за про­веж­дане на съвмест­ното уче­ние”, се казва в съобщението.

От прес­служ­бата на окръга информи­рат още, че в продълже­ние на пет дни чуж­де­стран­ните воен­но­служещи ще се запоз­наят с терена на про­веж­дане на съвмест­ното уче­ние, ще извършват при­стрел­ване на въоръже­ни­ето и воен­ната тех­ника, в част­ност — на тан­ко­вете Т-​72БЗ, бой­ните машини на пехо­тата БМП-​2, както и на авто­ма­тите АК-​74М, гра­на­томе­тите РПГ-​7В и кар­теч­ниците ПКМ.

Съвмест­ните руско-​беларуски стра­теги­че­ски уче­ния „Запад-​2021″ започ­наха на 10-​и и ще продължат до 16 сеп­тем­ври на военни полигони в Бела­рус и в Русия. В тях участват около 200 хиляди души, над 80 само­лета и вер­то­лета, до 760 еди­ници бойна тех­ника. От тях 13 хиляди души, над 30 само­лета и вер­то­лета, до 350 еди­ници бойна тех­ника ще бъдат задействани на тери­то­ри­ята на Беларус.

В осно­вата на зами­съла на уче­ни­ето е заложен един от възмож­ните вари­анти за еска­лация на воен­но­по­ли­ти­че­с­ката обста­новка срещу условна държава. Рус­ката и бела­рус­ката страна по-​рано неед­но­кратно заявя­ваха за отбра­ни­тел­ния харак­тер на пред­сто­ящите маневри, които не са насо­чени към когото и да било.