Печат

САЩ се готвят за конфликт с Русия в Космоса

Съвет­ският съюз все още не се беше разпад­нал, когато в Пен­тагона започ­наха да пла­ни­рат бъдещи войни срещу Рус­ката феде­рация, информира РИА „Новости”.

Във всички възможни конфликти важна роля играят аме­ри­кан­с­ките спът­ни­кови системи. Сега те се използ­ват кол­кото се може повече. Това се пред­ставя като изклю­чи­телно отбра­ни­телно меропри­я­тие. Пона­сто­ящем САЩ преми­на­ват вече към разпре­де­ляне на напа­да­телни въоръже­ния на земна орбита.

През тази година ракета на корпо­раци­ята „Спе­йсХ” на Илон Мъск трябва да изведе на орбита спът­ници ловци „Чакал” на компа­ни­ята „Тру Ано­мали”. Тя е реги­стри­рана преди година от бившия майор от Воен­но­въз­душ­ните сили Айвън Роджърс. Спът­ниците ще реша­ват задачи на орби­тал­ната война в инте­рес на Кос­ми­че­с­ките сили на САЩ. Управ­ля­емите „чакали” ще се сближа­ват мак­симално близко с чужди спът­ници на орбита, ще ги наблю­да­ват и ще пре­хващат информация. Пла­нира се през след­ващия етап спът­ниците „да се научат” на маневри и стрелба.

Пъл­ното доми­ни­ране на Вашинг­тон в Кос­моса обаче не се полу­чава. И Рус­ката феде­рация, и Индия, и Китай уве­ли­ча­ват своето при­съствие в орбита. В САЩ активно раз­ви­ват тезата за „рус­ката заплаха” от Кос­моса на фона на спе­ци­ал­ната военна опе­рация в Украйна. Не оста­ват по-​назад и „запла­хите” от Китай.

Именно Русия и Китай обаче от 2008 година насам лоби­рат без­ре­зул­татно за Дого­вор за предот­вра­тя­ване на разпо­лагане на въоръже­ния в Кос­моса. Белият дом няма жела­ние да го подпише. Така че въпро­сът кой се явява заплаха отпада от само себе си.