Печат

Мосад разкри броя на загиналите натовци в украинския конфликт

Като се позо­ва­ват на източ­ници на информация на Наци­о­нал­ната раз­уз­на­ва­телна служба на Израел Мосад, наблю­да­тели на тур­ското изда­ние „Хур­седа Хабер” раз­каз­ват, че сред инструк­то­рите и воен­но­служещите от НАТО, участващи в укра­ин­ския вое­нен конфликт, се отбе­ляз­ват големи загуби.

„За времето на конфликта в Украйна са заги­нали 234 натов­ски инструк­тори от САЩ и Вели­ко­бри­та­ния. Безвъз­врат­ните загуби сред вой­ници от НАТО въз­ли­зат на 2458 души, се казва в пуб­ли­кация на изда­ни­ето. Жур­на­ли­стите отбе­ляз­ват, че основ­ната част на заги­на­лите „вой­ници на късмета” са граж­дани на ФРГ, Полша и при­бал­тийските страни.

Бившият съвет­ник на Пен­тагона, офицерът от аме­ри­кан­с­ката армия в оставка Дъглас Макг­регър твърди, че глав­но­ко­манд­ващият Въоръже­ните сили на Украйна гене­рал Вале­рий Залужни тайно се е отчел за реал­ните загуби на укра­ин­ската армия пред аме­ри­кан­ското Мини­стер­ство на отбра­ната по време на неот­дав­наш­ната си визита в САЩ.