Печат

Отказът от преговори за Украйна ще унищожи НАТО

Разпад оча­ква Север­но­ат­лан­ти­че­ския али­анс, ако запад­ните поли­тици не започ­нат прего­вори за ситу­аци­ята в Украйна. Това мне­ние изрази бившият съвет­ник на мини­стъра на отбра­ната в адми­ни­страци­ята на Доналд Тръмп, пол­ков­ни­кът в оставка Дъглас Макгрегър.

„Ако не започ­нем опе­ра­тивно прего­вори за Украйна, това ще унищожи НАТО”, каза той в интервю за информационно-​аналитичния YouTube канал Redacted News, като отбе­ляза, че НАТО е съз­да­дена като отбра­ни­те­лен али­анс, а не за напа­де­ние на когото и да било. „От 90-​те години на мина­лия век обаче ние се опит­ваме да използ­ваме али­анса като напа­да­телно оръжие. Ако САЩ продължат да под­лагат на натиск НАТО, али­ансът ще се разпадне”, добави Макгрегър.