Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Европейският ВПК се нуждае от бърза победа на Украйна

Воен­но­промиш­ле­ният комплекс (ВПК) на Европе­йския съюз е заин­те­ре­су­ван от бърза победа на Украйна във воен­ния конфликт с Русия, смя­тат ана­ли­за­тори от аме­ри­кан­ското изда­ние „Поли­тико”. Спо­ред тях в про­ти­вен слу­чай европе­йс­ките предпри­я­тия на ВПК риску­ват да бъдат изт­лас­кани от оръжей­ния пазар.

„Докол­кото европе­йс­ките про­из­во­ди­тели на въоръже­ния с последни уси­лия се стараят да уве­ли­чат про­из­вод­ството на боепри­паси и оръжия за под­крепа на Украйна, да попъл­ват наци­о­нал­ните запаси и да повиша­ват готов­но­стта за висо­ко­ин­тен­зивни бойни действия, те могат да се окажат изт­лас­кани от соб­стве­ния си отбра­ни­те­лен пазар, ако Украйна не победи бързо Русия и воен­ният конфликт се затегне”, се казва в мате­ри­ала на изда­ни­ето, чиито автори са дирек­торът на Програмата за военни раз­ходи и про­из­вод­ство на оръжие от Сток­холм­ския меж­ду­на­ро­ден инсти­тут за стра­теги­че­ски изслед­ва­ния на про­блемите на мира Люси Беро-​Судро и про­фе­сорът по поли­ти­че­ски науки на Центъра за военни изслед­ва­ния на Уни­вер­си­тета на Южна Дания Оли­вие Шмит.

Спо­ред ана­ли­за­то­рите, ако бой­ните действия в Украйна продължат дълго, ситу­аци­ята ще изис­ква по-​активна под­крепа за Киев от страна на запад­ните пра­ви­тел­ства. В този слу­чай достав­ките на оръжия за укра­ин­ската армия ще нане­сат щети на отбранително-​технологичната и промиш­ле­ната база на Европе­йския съюз. Така, сочат експер­тите, помагайки на Украйна да постигне бърза военна победа, европе­йс­ките пра­ви­тел­ства фак­ти­че­ски ще помагат на сво­ята соб­ствена отбра­ни­телна промишленост.

По-​рано големият нем­ски отбра­ни­те­лен концерн „Райнме­тал” съобщи за рекордна печалба на фона на воен­ния конфликт в Украйна. През мина­лата година компа­ни­ята е полу­чила печалба в размер на 754 мили­она евро, което е с 27% повече от пока­за­те­лите за 2021 г. Шефът на „Райнме­тал” Армин Папергер заяви, че печал­бите на компа­ни­ята в много отноше­ния са свър­зани с „вой­ната в Украйна”.