Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Македония е предала на Киев негодни за полети Су-25

Мини­стърът на отбра­ната на Северна Маке­до­ния Сла­вянка Пет­ров­ска потвърди, че Скопие е пре­дало на Украйна четири изтре­би­тели Су-​25, съобщи пор­талът „Джейнс”.

В пуб­ли­каци­ята се отбе­лязва, че заяв­ле­ни­ето на мини­стъра е от 14 март. Става дума за три едно­местни Су-​25С и един двуме­стен Су-​25УБ. Всички те са непри­годни за полети, твърди изданието.

Маке­дон­ският мини­стър е отбе­ля­зала, че доста­ве­ното на Украйна обо­рудване се състои от стрел­ково оръжие и боепри­паси за него, арти­ле­рийски оръ­дия, тан­кове, изтре­би­тели, про­ти­во­тан­ково въоръже­ние и сред­ства за ПВО, както и сна­ряже­ние за воен­ната авиация.

Пет­ров­ска уточни, че изтре­би­те­лите, както и тан­ко­вете, сред­ствата за ПВО и другото въоръже­ние, пре­да­дени на Киев, не са част от арсе­нала на маке­дон­ската армия, пише РИА „Новости”.