Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Нова порция американска военна помощ за киевския режим

САЩ предо­ста­виха на Украйна поред­ния пакет военна помощ на стой­ност 350 мили­она долара, се казва в обна­ро­д­вано в поне­дел­ник пис­мено заяв­ле­ние на държав­ния сек­ре­тар Антъни Блин­кен. „В съо­т­вет­ствие с пъл­номощи­ята, дадени ми от пре­зи­дента на САЩ Байдън, санкци­о­ни­рам 34-​ти пакет аме­ри­кан­ско оръжие и военна тех­ника за Украйна, оце­нен на 350 мили­она долара”, отбе­лязва ръко­во­ди­те­лят на аме­ри­кан­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство. Спо­ред изложе­ната от него информация в този пакет ще вля­зат боепри­паси за ракет­ните системи за залпов огън ХИМАРС и гау­бици, бое­комплекти за бой­ната машина на пехо­тата „Брадли”, про­ти­во­ло­каци­онни ракети ХАРМ, про­ти­во­тан­кови въоръже­ния и речни катери.

Както твърди Блин­кен, само Русия може да сложи край на бой­ните действия в Украйна. „Докато Русия не направи това, ние ще под­крепяме Украйна тол­кова, кол­кото е необ­хо­димо”, уве­рява ръко­во­ди­те­лят на аме­ри­кан­с­ката дипломация.