Печат

Сто милиарда рубли вместо в Париж отидоха в Крим

В при­състви­ето на пре­зи­дента на Русия в кер­чен­ската кора­бо­стро­и­тел­ница сложиха нача­лото на стро­и­тел­ството на два най-​съвременни уни­вер­сални десантни кораба. Едно­временно с това стар­тира и стро­и­тел­ството на две нови фрегати в Санкт Петер­бург и две атомни под­вод­ници в Севе­ро­двинск. И ако фрега­тите и под­вод­ниците не са новост за рус­ките кора­бо­стро­и­тели, ситу­аци­ята с вер­то­ле­то­но­са­чите, както си спом­няме, се разви драматично.

През 2014 г., след при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия, заради аме­ри­кан­с­ките санкции френ­ските парт­ньори решиха да разтрогнат дого­вора с Москва за доставка на два кораба от типа „Мистрал”. Тогава това беше много неизгодно за Париж — налагаше се да плаща неустойки и срочно да търси нов купу­вач на напо­ло­вина постро­е­ните вер­то­ле­то­но­сачи. Над­деля обаче анти­рус­ката солидарност.

Това обаче не сра­боти. Русия се напрегна, съсре­до­точи се и ето че започна стро­и­тел­ството на принципно нов тип вое­нен кораб по руски про­ект и с руски комплек­ту­ващи, сред които десантни сред­ства, ави­о­крило и оръжейни системи.

Иро­ния на съд­бата — дого­ворът на стой­ност 100 мили­арда рубли беше даден на кер­чен­ския завод. Новите кораби ще се строят, а това озна­чава работа за спе­ци­а­ли­сти от висока класа, раз­вива кора­бо­стро­е­нето и отбранително-​промишления комплекс именно на полу­ост­рова, на този непо­топяем само­ле­то­но­сач, както оби­чат да нари­чан Крим воен­ните пуб­лици­сти, който и стана при­чина за санкциите.

Има физи­чен закон, че всяко действие ражда про­ти­во­действие, а рус­наците често каз­ват — това, което не ни убива, ни прави по-​силни. Именно такъв стана и слу­чаят с „Мистрал”.