Печат

Черноморският флот следи ескадрения миноносец "Портър"

Силите на рус­кия Чер­номор­ски флот при­стъпиха към про­сле­дя­ване на ескад­ре­ния мино­но­сец от Воен­номор­ските сили на САЩ „Портър”, който в края на мина­лата сед­мица нав­лезе в Черно море, се казва в съобще­ние на рус­кия Наци­о­на­лен център за управ­ле­ние на отбра­ната. Аме­ри­кан­ският вое­нен кораб е влязъл в аква­то­ри­ята на Черно море в 19:45 часа на 19 юли.

По-​рано в неделя Шести флот на Воен­номор­ските сили на САЩ съобщи, че ракет­ният ескад­рен мино­но­сец „Портър” се насочва към Черно море за уча­стие в про­веж­да­ните за 20-​и път уче­ния с Украйна „Си бриз-​2020″. В уче­ни­ята, които преми­на­ват от 20 до 26 юли, участват 2000 воен­но­служещи, 27 кораба и 19 само­лета от девет страни — Бълга­рия, Гру­зия, Испа­ния, Нор­вегия, Румъ­ния, САЩ, Турция, Франция, Франция и Украйна.