Печат

Руски патрул блокира американска бронирана техника в Сирия

Руски офицер пока­за­телно унизи аме­ри­канците заради орга­ни­зи­рана от тях про­во­кация. В соци­ал­ните мрежи беше пуб­ли­ку­вано видео на поред­ния конфликт между руски и аме­ри­кан­ски воен­но­служещи, който стана на сирий­ска тери­то­рия. Върху него обърна внима­ние и теле­ви­зи­он­ният водещ Вла­ди­мир Соловьов.

Инци­дентът е ста­нал в про­винция Хасака. По пред­ва­ри­телни данни пред­ста­ви­тели на рус­ките Въоръжени сили бло­ки­рали движе­ни­ето на аме­ри­кан­ска бро­ни­рана тех­ника, която се опит­вала да пре­следва конвоя.

Рус­кият офицер напом­нил на „колегите”, че рус­ките пред­ста­ви­тели се нами­рат в Сирия по покана на Дамаск, което не може да се каже за аме­ри­кан­с­ките войници.

Да пре­да­дат на своя гене­рал, че рус­наците убе­ди­телно насто­яват повече да не бъдат пре­след­вани”, цитира думите на рус­кия вое­нен Соловьов.

На конфликта реагира и жур­на­ли­стът Андрей Мед­ве­дев, който иро­нично сравни ситу­аци­ята с филма „Безум­ният Макс”. Той обаче отбе­лязва, че реал­но­стта е обратна на кад­рите в холи­вуд­ските филми: „Там аме­ри­канците са петима срещу хиляди — и всички са натър­ка­ляни по земята. В тях рус­наците са няка­кви нищожни бан­дити — те не умеят дори да гово­рят, а кос­мо­нав­тите им са с ушанки.”