Печат

Ердоган продължава военните действия

Турция ще продължи да води военни действия в Сирия дотогава, докато сирийският народ не бъде осво­бо­ден, заяви тур­ският пре­зи­дент Реджеп Таип Ердоган, пре­даде „Рой­терс”. Ердоган комен­тира и пар­ламен­тар­ните избори, про­ве­дени в края на мина­лата сед­мица. Спо­ред тур­ския пре­зи­дент те са били фалшифици­рани, за да укрепят властта на сирийския лидер Башар Асад.

На 19 юли в Сирия се про­ведоха избори за депу­тати в Народ­ния съвет. За 250-​е места в пар­ламента се бориха 1600 кан­ди­дати, сред които 200 жени. Резул­та­тите все още не са огла­сени, но побе­дата се прогно­зира за блока „Наци­о­нално един­ство” — в състава му вли­зат 166 члена на пар­ти­ята „Баас”, ръко­во­дена от Асад. Освен това в блока са и 17 кан­ди­дати от пар­ти­ята „Прогре­си­вен наци­о­на­лен фронт”.

На 5 март в Москва пре­зи­ден­тите на Русия и Турция Путин и Ердоган се дого­во­риха за режима на пре­кра­тя­ване на огъня в Идлиб. Стра­ните съгла­су­ваха допъл­ни­те­лен про­то­кол, спо­ред усло­ви­ята на който се пре­кра­тя­ват всички бойни действия по лини­ята на съпри­кос­но­ве­ние в Идлиб и се съз­дава т. нар. зона за сигур­ност по трасе „М”, преми­на­ващо през Идлиб. Повод за прего­во­рите на най-​високо рав­нище беше ряз­кото изо­стряне на обста­нов­ката в Идлиб, в резул­тат на което през януари-​февруари Турция е загу­била минимум 62-​ма военнослужещи.