Печат

"Безсмъртният полк" започна акция в подкрепа на ветераните

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

Праз­ни­кът 23 фев­ру­ари е офици­ално уста­но­вен със запо­вед на Рево­люци­он­ния вое­нен съвет като Ден на Чер­ве­ната армия и флота през 1923 г. В пър­во­на­чал­ната форму­ли­ровка на феде­рал­ния закон „За Деня на воин­ската слава на Русия” от 13 март 1995 г. праз­ни­кът се име­нува Ден на побе­дата на Чер­ве­ната армия над кай­зе­ров­ските войски на Герма­ния (1918 година) — Ден на защит­ниците на оте­че­ството. На 18 яну­ари 2006 г. Държав­ната дума

Печат

Музеят на победата открива изложба "Моторите на войната"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

В Деня на защит­ника на оте­че­ството — 23 фев­ру­ари, Музеят на побе­дата ще пред­стави обно­ве­ната изложба „Мото­рите на вой­ната”. През този ден воен­но­служещите, служи­те­лите на пра­во­охра­ни­тел­ните органи, кур­сан­тите и каде­тите ще могат да я посеща­ват безплатно, съобщиха от прес­служ­бата на музея.

Екс­кур­зо­во­дите ще раз­кажат за съвет­ските машини, за

Печат

Активисти на "Доброволческа рота" почетоха героите от Сталинград

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

В наве­че­ри­ето на Деня на защит­ника на оте­че­ството над хиляда доб­ро­волци от „Дор­бо­вол­ческа рота” участваха в меропри­я­тие, посве­тено на вои­ните от Чер­ве­ната армия, заги­нали по време на Ста­линград­ската битка, съобщиха от прес­служ­бата на движе­ни­ето. Те положиха цветя пред Веч­ния огън в Парка на побе­дата на Поклон­ния хълм и поче­тоха паметта на

Печат

"Москино" пуска тематични филми за празника

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

От 22 до 24 фев­ру­ари в кино­те­ат­рите на „Мос­кино” са подго­т­вени тема­тични про­жекции на филми в чест на Деня на защит­ника на оте­че­ството, съобщиха от прес­служ­бата на киномрежата. Сред тях са кино­те­ката „На фронта и в тила” и алма­нах на късо­мет­раж­ните филми „После­диците от войната”.

От прес­служ­бата доба­виха, че филмите ще бъдат про­жек­ти­рани в кината