Печат

Какви подаръци харесват мъжете?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

В наве­че­ри­ето праз­ника който се смята и за деня на мъжете в Русия, експерти от агенция „Авито” се заин­те­ре­су­ваха какво биха желали да полу­чат мъжете и какво се канят да им под­не­сат жените. В анке­тата са участвали 2 хиляди руснаци.

Изяс­нява се, че елек­тро­ни­ката е най-​желаният подарък — нея биха искали 28% от мъжете. В спи­съка също така са часов­ник (21%), мар­ков алко­хол (20%), спортни стоки (19%). Кол­кото и странно да е