Печат

"Безсмъртният полк" започна акция в подкрепа на ветераните

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

Праз­ни­кът 23 фев­ру­ари е офици­ално уста­но­вен със запо­вед на Рево­люци­он­ния вое­нен съвет като Ден на Чер­ве­ната армия и флота през 1923 г. В пър­во­на­чал­ната форму­ли­ровка на феде­рал­ния закон „За Деня на воин­ската слава на Русия” от 13 март 1995 г. праз­ни­кът се име­нува Ден на побе­дата на Чер­ве­ната армия над кай­зе­ров­ските войски на Герма­ния (1918 година) — Ден на защит­ниците на оте­че­ството. На 18 яну­ари 2006 г. Държав­ната дума при­ема поправка към закона. Споме­на­ва­нето на побе­дата над кай­зе­ров­ските войски е изклю­чено като „несъо­т­вет­стващо на исто­ри­че­с­ките факти”. От наиме­но­ва­ни­ето на праз­ника е изклю­чено също така множе­стве­ното число и назва­ни­ето става Ден на защит­ника на отечеството.

Общо­рус­кото обще­ствено движе­ние „Без­смърт­ният полк на Русия” пред­ложи на всички жела­ещи да пуб­ли­ку­ват видео­раз­кази за геро­ите от вой­ната в рам­ките на акция в под­крепа на вете­ра­ните, посве­тена на Деня на защит­ника на оте­че­ството, съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на движението.

„На стра­ниците на реги­о­нал­ните ръко­во­ди­тели и акти­ви­сти на „Без­смърт­ния полк на Русия” се появиха видео­клипове с раз­кази за геро­ите от Вели­ката оте­че­ствена война. Каним ви да се при­съе­ди­ните към тази иници­а­тива и заедно да покажем, че паметта на геро­ите, защи­таващи света по време на вой­ната, се почита във всяко семейство и няма да поз­во­лим да бъде осквер­нена” съобщиха от прес­служ­бата, като пояс­ниха, че акци­ята е посве­тена на Деня на защит­ника на оте­че­ството — 23 февруари.

Така напри­мер раз­каз за заги­на­лия във вой­ната пра­дядо на Алек­сей Бата­лов пуб­ли­кува членът на реги­о­нал­ния щаб на „Без­смърт­ния полк на Русия” в Челя­бин­ска област Сергей Вос­ковш­чук. „Ние трябва не само да пом­ним, но и да защи­таваме нашите герои”, отбе­лязва той в своя видеоразказ.

Праз­ни­кът 23 фев­ру­ари е офици­ално уста­но­вен със запо­вед на Рево­люци­он­ния вое­нен съвет като Ден на Чер­ве­ната армия и флота през 1923 г. В пър­во­на­чал­ната форму­ли­ровка на феде­рал­ния закон „За Деня на воин­ската слава на Русия” от 13 март 1995 г. праз­ни­кът се име­нува Ден на побе­дата на Чер­ве­ната армия над кай­зе­ров­ските войски на Герма­ния (1918 година) — Ден на защит­ниците на оте­че­ството. На 18 яну­ари 2006 г. Държав­ната дума при­ема поправка към закона. Споме­на­ва­нето на побе­дата над кай­зе­ров­ските войски е изклю­чено като „несъо­т­вет­стващо на исто­ри­че­с­ките факти”. От наиме­но­ва­ни­ето на праз­ника е изклю­чено също така множе­стве­ното число и назва­ни­ето става Ден на защит­ника на отечеството.