Печат

Музеят на победата открива изложба "Моторите на войната"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

В Деня на защит­ника на оте­че­ството — 23 фев­ру­ари, Музеят на побе­дата ще пред­стави обно­ве­ната изложба „Мото­рите на вой­ната”. През този ден воен­но­служещите, служи­те­лите на пра­во­охра­ни­тел­ните органи, кур­сан­тите и каде­тите ще могат да я посеща­ват безплатно, съобщиха от прес­служ­бата на музея.

Екс­кур­зо­во­дите ще раз­кажат за съвет­ските машини, за тех­ни­ката на съюз­ниците, както и за тро­фей­ните автомо­били. Посе­ти­те­лите ще могат да видят ГАЗ-​64, полу­чил през вой­ната назва­ни­ето „коз­льо­нок”, вле­кача Т-​20 „Ком­со­мо­лец”, бро­не­транспортьора М3 „Скаут” и други ста­ринни машини.

Обно­ве­ната експо­зиция ще бъде открита след почти едно­го­дишно прекъ­сване. От музея пояс­ниха, че през изми­на­лите месеци е извършен ремонт на музей­ното про­стран­ство и е проме­нен диза­йнът на самата изложба. Зна­чи­телна част от ста­рин­ните автомо­били е била реста­ври­рана — на първо място онези, които са запа­зени в еди­нични екземпляри.

Посе­ти­те­лите ще могат да се запоз­наят с исто­ри­ята на съз­да­ва­нето и използва­нето на всеки експо­нат, а мул­тиме­дий­ните системи „ще съжи­вят” уни­кал­ната тех­ника, благо­да­ре­ние на кадри от архив­ната кино­хро­ника, пояс­ниха от пресслужбата.