Печат

Активисти на "Доброволческа рота" почетоха героите от Сталинград

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

В наве­че­ри­ето на Деня на защит­ника на оте­че­ството над хиляда доб­ро­волци от „Дор­бо­вол­ческа рота” участваха в меропри­я­тие, посве­тено на вои­ните от Чер­ве­ната армия, заги­нали по време на Ста­линград­ската битка, съобщиха от прес­служ­бата на движе­ни­ето. Те положиха цветя пред Веч­ния огън в Парка на побе­дата на Поклон­ния хълм и поче­тоха паметта на пад­на­лите червеноармейци.

Лидерът на „Доб­ро­вол­ческа рота” Антон Деми­дов под­черта, че Ста­линград­ската битка е едно от най-​великите съби­тия през Вели­ката оте­че­ствена война. „Побе­дата при Ста­линград стана повратно съби­тие в хода на вой­ната. Зна­че­ни­ето на тази битка и геро­измът на пад­на­лите защит­ници на оте­че­ството не могат да бъдат пре­оце­нени”, каза той. Деми­дов добави, че побе­дата при Ста­линград е резул­тат от несъкру­шимата издръж­ли­вост на съвет­ските вой­ници и офицери. Трябва да бъдем достойни за паметта на нашите предци, опе­ра­тивно да реаги­раме на запла­хите, които се издигат пред съвремен­ното обще­ство в името на благопо­лу­чи­ето и процъф­тя­ва­нето на нашата родина, под­черта Антон Демидов.