Печат

"Москино" пуска тематични филми за празника

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Армия и оръжие

От 22 до 24 фев­ру­ари в кино­те­ат­рите на „Мос­кино” са подго­т­вени тема­тични про­жекции на филми в чест на Деня на защит­ника на оте­че­ството, съобщиха от прес­служ­бата на киномрежата. Сред тях са кино­те­ката „На фронта и в тила” и алма­нах на късо­мет­раж­ните филми „После­диците от войната”.

От прес­служ­бата доба­виха, че филмите ще бъдат про­жек­ти­рани в кината „Мос­кино Салют”, „Мос­кино Моло­деж­ный”, „Мос­кино Тула”, „Мос­кино Спут­ник” и „Мос­кино Факел”.

На 23 фев­ру­ари в кино­те­атър „Мос­кино Тула” ще се състои вто­рата среща на кинок­луб „Диа­лог”, в рам­ките на която ще се състои предпреми­ер­ната про­жекция на рус­ката военна лента „Чер­ве­ният при­зрак”. Офици­ал­ната преми­ера на този филм ще се състои през май.

„Мос­кино” е учре­жде­ние в струк­ту­рата на Депар­тамента за кул­тура на Москва, управ­ля­ващо мрежа от 13 град­ски кино­те­атри. Всяка година то про­вежда ретро­спек­тивни фести­вали, фести­вали за автор­ско кино, орга­ни­зира кинок­лу­бове, преми­ери и срещи с режисьори. В кино­те­ката на орга­ни­за­ци­ята се съхра­ня­ват около 9 хиляди 35-​мм копия съвет­ска класика.