Печат

Западът създаде проекта "анти-Русия"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Статия на Владимир Путин "За историческото единство на руснаци и украинци"

Тази сед­мица бе пуб­ли­ку­вана ста­тия на Вла­ди­мир Путин, посве­тена на руско-​украинските отноше­ния, която той обеща в хода на състо­я­лата се неот­давна Пряка линия с рус­ките граж­дани. В нея рус­кият пре­зи­дент на базата на обстоен ана­лиз на обек­тив­ните и все­при­знати исто­ри­че­ски факти от древни времена до наши дни стига до катего­рич­ния извод: рус­кият и укра­ин­ският народ са единно цяло.

Сте­ната, въз­ник­нала през послед­ните години между Русия и Украйна, между частите на едно единно исто­ри­че­ско и духовно про­стран­ство, възпри­емам като обща беда, като траге­дия. Това е послед­ствие от нашите общи грешки, допус­нати през раз­лични пери­оди, но и резул­тат от целе­на­со­че­ната работа на онези сили, които винаги са се стремили да под­копаят нашето един­ство”, се казва в статията.

Путин отбе­лязва, че, за да се раз­бере по-​добре насто­ящето и да се погледне в бъдещето, винаги трябва да се обръщаме към исто­ри­ята. Преми­на­вайки през всички важни и съд­бо­носни за форми­ра­нето на наци­ята и държав­но­стта моменти през Сред­но­ве­ко­ви­ето, не остава съм­не­ние, че рус­наците, укра­инците и бела­ру­сите са наслед­ници на Древна Русия, която тогава вече е най-​голямата държава в Европа. „Сла­вян­ските и другите племена на огром­ното про­стран­ство от Ладога, Новго­род и Псков до Киев и Чер­нигов са били обе­ди­нени от един език, от стопан­ски връзки и властта на кня­зете от дина­сти­ята на Рюри­ко­вите. А след покръства­нето на Русия — и от един­ната пра­во­славна вяра. Духов­ният избор на Св. Вла­ди­мир — княз на Новго­род и Велик киев­ски княз, и днес до голяма степен опре­деля нашето родн­ин­ство”, пише Путин.

По думите му обек­тив­ните факти през всички след­ващи исто­ри­че­ски етапи сви­де­тел­стват, че в Рус­ката импе­рия е вър­вял процес на раз­ви­тие на мало­рус­ката кул­турна иден­тич­ност в рам­ките на рус­ката нация, обе­ди­ня­ваща вели­ко­ру­сите, мало­ру­сите и бела­ру­сите. Съвет­ският период продължава тази тен­денция, въпреки че именно тогава се извършени най-​тежките грешки, след­ствие на които чрез съз­да­ва­нето на Бела­рус­ката и Укра­ин­ската съвет­ски репуб­лики започва изку­стве­ното про­кар­ване на прак­ти­че­ски несъще­ству­ващи етни­че­ски гра­ници. Наред с това адми­ни­стра­тив­ните гра­ници на Украйна меха­нично се разширяват.

Съвременна Украйна е изцяло тво­ре­ние на съвет­ската епоха. В зна­чи­телна степен тя се е съз­да­вала за сметка на исто­ри­ческа Русия. Достатъчно е да се срав­нят при­съе­ди­ни­лите се към Рус­ката държава земи през XVII век с тери­то­ри­ята на УССР, с която тя излиза от състава на СССР”, напомня рус­кият пре­зи­дент. Спо­ред него болше­ви­ките са се отна­сяли към рус­кия народ като към „неиз­черпаем мате­риал за соци­ални експе­рименти”, меч­та­ейки за све­товна рево­люция, която „ще отмени наци­о­нал­ните държави”. Затова те „про­из­волно са чер­тали гра­ниците и са раз­да­вали щедри тери­то­ри­ални подаръци” в рам­ките на Съюза. Така Русия фак­ти­че­ски е била огра­бена”. При това не трябва да се забравя, че на гра­ниците между репуб­ли­ките не се е гле­дало като на межд­удържавни, а са били условни вътрешни гра­ници — по-​скоро адми­ни­стра­тивни в рам­ките на една държава.

Путин при­знава, че с тече­ние на времето всичко се променя, вклю­чи­телно стра­ните и обще­ствата. Така в своето раз­ви­тие по редица при­чини и исто­ри­че­ски обсто­я­тел­ства в даден момент някой народ може да се осъзнае като нация и към това трябва да се отна­сяме с уваже­ние, както това прави Русия. Тук обаче въз­ни­ква въпро­сът на какви усло­вия се съз­да­ват новите държави. Пре­зи­дентът напомня мне­ни­ето на пър­вия кмет на Петер­бург и перфек­тен юрист Ана­то­лий Соб­чак. Той казва, че репуб­ли­ките, които са взели реше­ни­ето за разпус­кане на СССР през 1991 г., са фак­ти­че­ски същите, които през 1922 г. учре­дя­ват Съюза, а това са Русия, Украйна и Бела­рус. По този начин те ану­ли­рат дого­вора за съз­да­ва­нето на Съвет­ската държава, а заедно с него и съще­ству­ващите гра­ници и при­до­би­тите по съвет­ско време тери­то­рии. Затова, за да бъде всичко леги­тимно, трябва да има нови прего­вори за уста­но­вя­ване на нови гра­ници. „С други думи, тръг­нете си с това, с което сте дошли”, добавя Путин.

Той напомня още, че въпреки неспра­вед­ли­во­стта и де факто нелеги­тим­но­стта на стъп­ките, довели до разпа­да­нето на Съюза, Русия не само призна новата геопо­ли­ти­че­ски реал­ност, а направи много, за да се състои Украйна като неза­ви­сима държава. През целия период 19912013 г. само благо­да­ре­ние на поддър­жа­ните ниски цени на газа укра­ин­ският бюджет спе­сти $82 млрд. В продълже­ние на десе­ти­ле­тия двете страни са се раз­ви­вали като единна ико­номи­ческа система и това умножа­ваше потенци­ала им. Днес висо­ко­тех­но­логич­ните промиш­лени гиганти, с които Украйна се гор­де­еше, тънат в раз­руха. За послед­ните 10 години про­дукци­ята на маши­но­стро­е­нето падна с 42%. Маща­бът на дегра­дация на ико­номи­ката личи по про­из­вод­ството на елек­тро­е­нергия, което за 30 години падна на поло­вина. По данни на МВФ БВП на глава от насе­ле­ни­ето в Украйна е по-​малък, откол­кото в Алба­ния, Мол­дова и дори Косово. Украйна днес е най-​бедната страна в Европа.

Рус­кият пре­зи­дент отбе­лязва, че когато се разпа­даше Съвет­ският съюз, пове­чето укра­инци и рус­наци вяр­ваха, че ще се запа­зят тес­ните кул­турни, духовни и ико­номи­че­ски връзки, както и един­ството на народа, който в осно­вата си винаги се е чув­ствал едно цяло. Съби­ти­ята обаче се раз­виха по съв­сем друг начин — укра­ин­ският елит реши да обос­нове сво­ята неза­ви­симост чрез отрица­ние на мина­лото на стра­ната. Започ­наха да изопа­ча­ват исто­ри­ята, да изхвър­лят от нея всичко, което обе­ди­нява укра­инците с рус­наците, да гово­рят за Рус­ката импе­рия и Съвет­ския съюз като за „окупа­тор­ски държави”. Открито и все по-​нагло заявя­ваха амбици­ите си за власт ради­кали и нео­наци­сти. Държав­ните инсти­туции отслаб­наха, а стра­ната се превърна в доб­ро­во­лен залож­ник на чужда геопо­ли­ти­ческа воля: „Стъпка по стъпка Украйна бе въвле­чена в опасна геопо­ли­ти­ческа игра с цел пре­връща­нето й в бари­ера между Европа и Русия, в плац­дарм срещу Русия. Настъпи момент, когато концепци­ята „Украйна не е Русия”, вече не вършеше работа. Появи се необ­хо­димост от „анти-​Русия” — нещо, с което ние никога няма да се примирим”.

Путин е убе­ден, че про­ектът „анти-​Русия” се отхвърля от мили­они укра­инци. Затова и жите­лите на Крим напра­виха своя избор да се вър­нат в исто­ри­че­с­ката си родина, а хората от юго­изтока на стра­ната се опи­таха по мирен път да отстоят своето право на език, исто­ри­ческа памет и човешко достой­но­ство. Това обаче им беше отка­зано, срещу тях бе разпа­лена война. След нео­нацист­ките погроми, които заляха укра­ин­ските гра­дове, след ужа­сите в Одеса, където на 2 май 2014 г. живи бяха изго­рени десетки хора, на тях не им остана друга възмож­ност освен с оръжие в ръка да защи­тят домо­вете, семействата и земята си. „Същата разправа после­до­ва­те­лите на Бан­дера гот­веха тогава и в Крим, и в Донецк, и в Луганск. Те и досега не се отказ­ват от подобни пла­нове. Само чакат удо­бен час. Няма да доча­кат”, пре­дупре­ждава рус­кият пре­зи­дент. За онези, които се опит­ват да извра­тят същ­но­стта и после­до­ва­тел­но­стта на съби­ти­ята отпреди 7 години, той напомня, че т. нар. „май­дан” бе държа­вен пре­врат, а послед­ва­лите действия на киев­ските вла­сти про­во­ки­раха граж­дан­ска война. Русия направи всичко, за да спре бра­то­убийството. Подпи­сани бяха Мин­ските спо­ра­зуме­ния, но Киев откава да ги изпъл­нява. Там предпо­чита да играе ролята на „жертва на външна агре­сия”, да търгува с русофо­би­ята си и да не пре­става да обстрелва мир­ното насе­ле­ние в Донец­ката и Луган­с­ката република.

Все повече се убеж­да­вам: Дон­бас про­сто не е нужен на Киев. Защото жите­лите на този регион никога няма да се при­ми­рят с пра­ви­лата, които се опит­ват да им натрапят със сила, с бло­кади и заплахи. И второ, защото Мин­ските спо­ра­зуме­ния, които дават реа­лен шанс за мирно въз­ста­но­вя­ване на тери­то­ри­ал­ната цялост на Украйна, про­ти­во­ре­чат на логи­ката на про­екта „анти-​Русия”. А той може да се поддържа само с посто­ян­ното кул­ти­ви­ране на образа на вътреш­ния и външ­ния враг под кон­трола на Запада. Запад­ните автори на про­екта настрой­ват така укра­ин­ската поли­ти­ческа система, че пре­зи­ден­тите, депу­та­тите, мини­стрите да могат да се сме­нят, но неизменно да остава отде­ля­нето от Русия и враж­дата с нея”, рисува Путин кар­ти­ната на днеш­ния ден на укра­ин­ската действителност.

Рус­кият пре­зи­дент, дипло­ма­тично, но твърдо пре­дупре­ждава: „Ние раз­би­раме всички хит­ро­сти, свър­зани с про­екта „анти-​Русия” и никога няма да допус­нем нашите исто­ри­че­ски тери­то­рии и живе­ещите на тях наши близки хора да бъдат използвани срещу Русия. А на онези, които напра­вят такъв опит, искам да кажа, че по този начин те ще раз­рушат соб­стве­ната си страна”.

Вла­ди­мир Путин завършва ста­ти­ята си с думите: „Русия е открита за диа­лог с Украйна и е готова да обсъжда най-​сложни въпроси. Но за нас е важно да знаем, че парт­ньорът ни отсто­ява сво­ите наци­о­нални инте­реси, а не обслужва чужди, че не е оръ­дие в нечии ръце за борба срещу нас.

Убе­ден съм, че истин­ската суве­рен­ност на Украйна е възможна именно в парт­ньор­ство с Русия. Нашите духовни, човешки, циви­ли­за­ци­онни свръзки са се форми­рали сто­ле­тия наред, имат един извор, зака­ля­вали са се в общи изпи­та­ния, достиже­ния и победи. Нашето род­ство се пре­дава от поко­ле­ние на поко­ле­ние. То е в сърцата, в паметта на хората в съвременна Русия и Украйна, в кръв­ните връзки, обе­ди­ня­ващи мили­они наши семейства. Заедно ние винаги сме били и ще бъдем много­кратно по-​силни и успешни. Защото сме един народ. И ще кажа едно: Русия никога не е била и няма да бъде „анти-​Украйна”. А каква да бъде Украйна, ще решат ней­ните граждани”.