Печат

Олимпийското Мече осиротя

На 84 години, на 20 юли, почина народ­ният худож­ник на РФ Вик­тор Чижи­ков — автор на образа на мечето — Мишка — талис­ман на лет­ните Олимпийски игри-​1980 г., се казва в съобще­ние на стра­ницата на депар­тамента „Пла­нета Дет­ства” на изда­тел­ство АСТ, цити­рано от ТАСС. „С тъга съобща­ваме, че напусна този свят Вик­тор Алек­сан­дро­вич Чижов, наро­ден худож­ник на Русия, един от най-​знаменитите худож­ници на дет­ски книги”, се казва в съобщението.

Чижи­ков е роден на 26 сеп­тем­ври 1935 г. Завършил е художе­стве­ното отде­ле­ние на Мос­ков­ския полиграфи­че­ски инсти­тут. Занимава се с книжна илюстрация от 50-​те години на мина­лия век за изда­тел­ствата „Малыш”, „Дет­ская лите­ра­тура”, спи­са­ни­ята „Мур­зилка”, „Весе­лые кар­тинки” и други. Чижи­ков е един от първите руски худож­ници носи­тели на награ­дата „Ханс Хри­стиан Андер­сен” за книгата „Док­тор Айболит”.

Празд­ник непо­слуша­ния”, „Три поро­сенка” „Вера и Анфиса”, „Вниз по волшеб­ной реке” — геро­ите от тези книги са любими на чита­те­лите такива, как­вито ги е изоб­ра­зил Чижи­ков — оба­я­телни и човечни, наивни и смешни. „Невъзможно е да не се оцени по достойн­ство при­но­сът в изку­ството на книжата илюстрация на Вик­тор Чижи­ков — светъл и весел худож­ник и човек”, пише в съобще­ни­ето на АСТ.

Вик­тор Чижи­ков си отиде от този свят точно, когато в Русия се честват 40 години от Олимпийските игри през 1980 г., когато е „роден” и Олимпийският Мишка. Той се извиси в небето над Москва на 3 август 1980 г., обя­вя­вайки края на игрите.