Печат

Маестро Гергиев дирижира Чайковски в имението на Тургенев

Оркест­ърът на Мари­ин­ския театър начело с Вале­рий Гергиев тръгна на ежегод­ните гастроли по реги­о­ните на Русия, продължа­вайки тра­дици­ята на Мос­ков­ския пас­ха­лен фести­вал. Тази година той е посве­тен на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война. Гастро­лите са по местата, свър­зани с оже­сто­чени сраже­ния по време на вой­ната. Но концер­тите се про­веж­дат само на места, където поз­во­лява епи­демио­логич­ната обста­новка и където има открити площадки за зри­те­лите, съобщава „Рос­сий­ская газета”

В Орлов­ска област няма по-​добро място, което да отго­варя на тези усло­вия от Спаско-​Лутовиново. Изборът на Гергиев бе точен. В парка на име­ни­ето на Иван Турге­нев на про­сторна поляна бе издиг­ната лятна сцена, където всяка събота и неделя в рам­ките на „Спас­кия фести­вал” се изна­сят раз­лични концерти и пред­став­ле­ния. Повече от хиляда гости дой­доха, след като се разпро­страни нови­ната, че при­стига Гергиев с оркест­ъра на Мари­ин­ския театър. Хората се разпо­ложиха около сце­ната на пейки, сто­лове, сгъ­ва­еми сто­лове, които носеха със себе си и върху оде­яла на поляната.

Концертът продължи около час. Над раз­кош­ния парк се раз­несе Кла­си­че­с­ката сим­фо­ния на Сергей Про­кофиев, сим­фо­ния №4 на Пьотр Чай­ков­ски и други шедьоври. Веч­ната музика под небето на ста­рин­ното име­ние зву­чеше осо­бено про­ник­но­вено. А оваци­ите и цве­тята бяха както и в голяма концертна зала.

Екс­кур­зо­води пока­заха на Вале­рий Гергиев Дома-​музей на Турге­нев. Дири­гентът написа в книгата за почетни гости: „Уди­ви­те­лен ден за нас, арти­стите от Мари­ин­ския театър! И голяма чест — да се пред­ста­вим на земята на Иван Турге­нев! Оча­к­ваме нови срещи…”

Музи­кан­тите оце­ниха нео­бик­но­ве­ната аку­стика на при­род­ната „зри­телна зала” на Спаско-​Лутовиново и обещаха отново да дой­дат тук. Два часа по-​късно вели­ко­леп­ният оркестър на Мари­ин­ския театър под дири­гент­ството на Вале­рий Гергиев вече сви­реше в селището Понири, Кур­ска област. А на 19 август на музи­кан­тите от Мари­ин­ския театър се пред­ста­виха в Смоленск.