Печат

В Москва представят британска реклама от ХIХ-ХХ век

Изку­ство ли е рекламата? На този въпрос отго­варя откри­тата в Пуш­кин­ския музей изложба, наре­чена „Рекламата като изку­ство. Бри­тан­ският постер от края на ХІХ-​началото на ХХ век от сбир­ката на ГМИИ „Пушкин”.

Мисля че това е уни­ка­лен про­ект, защото на излож­бата е пред­ста­вена абсо­лютно уни­кал­ната сбирка на ориги­нални творби на хар­тия, литограф­ски постери — един­стве­ната сбирка по зна­чимост, по каче­ство и по обем в нашата страна и въобще уни­кална дори в све­то­вен кон­текст”, каза дирек­торът на Пуш­кин­ския музей Марина Лошак.

Експо­зици­ята е открита до 31 яну­ари. Тя обе­ди­нява около 150 творби — про­из­ве­де­ния на английски худож­ници и диза­й­нери. Излож­бата е продълже­ние на сери­ята про­екти, посве­тени на резул­та­тите от науч­но­из­сле­до­ва­тел­ската дей­ност и рестав­раци­ята по въз­ста­но­вя­ване на про­из­ве­де­ния от промиш­ле­ната полиграфия. През мина­лата година бе пред­ста­вена излож­бата „Афишема­ния”, посве­тена на френ­ския плакат.

Излож­бата е раз­де­лена на седем зони -„седем исто­рии” — от първите опити на худож­ниците да илюстри­рат търгов­ски обяви до рекламни кари­ка­тури на чле­нове на Лон­дон­ския скеч-​клуб и темите за транспорта и поли­ти­че­с­ката сатира.

Експо­зици­ята е посве­тена и на изли­за­нето на ката­лог, посве­тен на бри­тан­ския постер в сбир­ката на Пуш­кин­ския музей. „Ние не про­сто демон­стри­раме нашата сбирка — всички тези творби са изу­чени и осми­слени не само в кон­тек­ста на изку­ството, но и като соци­о­кул­турно явле­ние от онзи период. Научихме много неща за худож­ниците, за хората, които са били двига­тели на тези процеси, много подроб­но­сти, които ни поз­во­ля­ват по-​добре да се ори­ен­ти­раме в този изклю­чи­телно инте­ре­сен свят”, казва Лошак.