Печат

Напусна този свят "Мис шарм на Канския фестивал"

…Възможно е тя да е била муза на Сергей Бон­дар­чук — човек-​колос, съз­дал кинема­тографи­чен вари­ант на руско-​съветския епос. Ирина Скобцева бе вели­ко­лепна актриса — когато трябва — иро­нична, когато е нужно — нежна…

Самият й дебют в киното е сви­де­тел­ство за високо вдиг­ната летва на актьор­ското майс­тор­ство. във филма „Отело” (1955 г., филмът е награ­ден на Кан­ския фести­вал за най-​добра режи­сура), Скобцева изигра Дездемона…

Изпъл­не­ни­ето на мла­дата актриса вед­нага я изстрелва в редиците на знаме­ни­то­стите — заслужено, без съвремен­ните евтини по същ­но­стта си и скъпи по съдър­жа­ние пиар нещица. Дез­де­мона плам­теше от любов и пора­зя­ваше с оба­я­ние. Неслу­чайно на Кан­ския фести­вал полу­чава зва­ни­ето „Мис шарм”.

Раз­нопла­но­вост — тази харак­терна черта за актри­сата едва ли пре­диз­ви­ква съм­не­ние: кой би познал във Васи­лиса Или­нична от „Тихият Дон” и Вар­вара Пет­ровна в „Бесове” една и съща актриса?

О, свет­лата сила на превъплъще­ни­ето наи­стина е излята от метафи­зич­ното злато на майс­тор­ството, но и от душата, без която не е възможна всяка сери­о­зна работа. Каква е миси­ята на изку­ството? Да издига зри­теля все по-​високо и по-​високо, да го кара да се доко­сва до полю­сите и сло­е­вете на реал­но­стта, за които може би дори не подо­зира. Мисия светла, висока, почти забра­вена днес.

А Скобцева я следва цяла дълга гир­лянда от години. Ролите й са бле­стящи — от Елен Курагина напри­мер бе невъзможно да откъс­неш очи, пре­красно съзна­вайки мер­зост­ната й, живо­тин­ска същ­ност, баро­не­сата от „Отец Сергий” пре­диз­ви­кваше състрадание.

Дори епи­зо­дич­ните роли тя шлифо­ваше като скъпоцен­ност. Вече я няма, но остава усеща­нето за при­състви­ето й тук, на Земята, където тя игра блестящо…

Вечна й памет!

Ирина Скобцева е родена на 22 август 1927 г. в Тула.

Отиде си от този свят на 20 октом­ври — на същия ден, както и съпругът й Сергей Бон­дар­чук, но го надживя с 26 години.