Печат

В Русия снимат първия уеб сериал за героите воини нарти

Пър­вият руски уеб сериал „Нарт”, който ще раз­казва за пер­со­нажите от Нарт­ския епос (легенди за геро­ите на наро­дите в Кав­каз), пре­не­сени в постапо­ка­лип­тич­ния свят, ще бъде заснет в Карачаево-​Черкесия. Това съобщи про­дуцентът на про­екта Ренат Хату­аев, цити­ран от ТАСС.

Ще снимаме постапо­ка­лип­ти­чен сериал „Нарт” в жанра киберпънк. Това е пър­вият такъв про­ект в Русия за нарти (герои-​богатири), за които досега не е раз­казвано във филмов формат. Нарт­ският епос е допирна точка за много народи в Севе­рен Кав­каз. Въпреки факта, че те имат раз­лични религии и езици, епо­сът е общ и ние искахме да дадем общ кул­ту­рен кон­текст за всички”, раз­каза Хатуаев.

По думите му глав­ният герой ще бъде киборгът „27-​ми”, който спо­ред сюжета се озо­вава в Кав­каз, където се сблъсква с раз­лични човешки ситу­ации и про­блеми. Той застава на стра­ната на хората, предпазва ги от злото и се пре­връща за тях във въплъще­ние на нарт — герой. Всеки от кав­каз­ките народи посреща киборга спо­ред сво­ите оби­чаи, а той се при­съе­ди­нява към тази кул­тура, като пове­де­ни­ето и външ­ният му вид започ­ват да се проме­нят. Пре­не­сохме геро­ите от епоса в бъдещето и отво­рихме про­стран­ство за нашето въоб­раже­ние. Нар­тите в нашето раз­би­ране са тех­ни­че­ски напред­нали хора. Ще пре­съз­да­дем и зло­де­ите от епоса, като напра­вим препратки към ярки при­мери за външ­ния им вид или имена. Напри­мер, кара­ча­евците имат гла­вен зло­дей — Чер­ве­ният Фук, така антаго­ни­стът от поре­дицата може би ще бъде с рижава коса или с чер­вени дрехи”, поясни про­дуцентът на проекта.

Хату­аев отбе­ляза, че про­дукци­ята ще спомогне за повиша­ване на инте­реса към исто­ри­ята, ще покаже раз­но­об­ра­зи­ето на кул­ту­рата на наро­дите, насе­ля­ващи реги­она. По думите му уеб сери­алът е и опит за при­в­ли­чане на внима­ни­ето на хората, за да видят Кав­каз отвътре, а не само отвън — кра­си­вата при­рода, попу­ляр­ните танци и вкус­ната кухня. Целта е да се види кав­каз­кият бит, оби­ча­ите и етикетът.

Заснема­нето на пилот­ния епи­зод ще продължи един месец, като са пред­ви­дени осем епи­зода всеки с продължи­тел­ност 25 минути. В сери­ала ще участват местни актьори. Основ­ните места за сним­ките на сери­ала ще са на тери­то­ри­ята на Карачаево-​Черкесия, но се пла­нира да се снима и в други реги­они на Севе­рен Кавказ.

Пре­дви­жда се уеб сери­алът да бъде пред­ста­вен в онлайн кината на Рус­ката федерация.

За заснема­нето на пилот­ния епи­зод про­ектът е полу­чил под­крепа от Феде­рал­ната агенция по въпро­сите за мла­дежта (Росмо­ло­дежь), а тех­ни­че­с­ката помощ за заснема­нето — от центъра „Моят биз­нес” в Карачаево-​Черкесия.

Нарт­ският епос е един от най-​древните памет­ници на кул­ту­рата на наро­дите в Севе­рен Кав­каз, вклю­чи­телно кара­ча­евци, бал­карци, ингуши, чеченци, адиги, абхазци, осе­тинци и някои народи на Гру­зия и Даге­стан. В осно­вата на епоса са леген­дите за при­клю­че­ни­ята на благо­родни и смели герои. Мито­вете съхра­ня­ват много подроб­но­сти и сюжети, които съвпа­дат с опи­са­ни­ята на оби­ча­ите на предците на кав­каз­ките пла­нинци, а също имат свои наци­о­нални характеристики.

Изсле­до­ва­те­лите смя­тат, че Нарт­ският епос е започ­нал да се съз­дава през VIII-​VII век пр. н. е., а през XIII-​XIV век раз­лични легенди са започ­нали да се обе­ди­ня­ват в цикли, групи­райки се около герои или събития.

За про­из­хода на думата „нарт” изсле­до­ва­те­лите не са на едно мне­ние. Някои от тях виждат при­лики с иран­с­ката дума „нар” (човек), други се свър­зват с осе­тин­ското „ne art” (нашият огън) или с древ­но­ин­дийския корен „нрт” (да танцува).

Изсле­до­ва­те­лят В. И. Абаев е предпо­лагал, че думата „нарт” е от монгол­ския корен „нара” (слънце), (много герои в епоса са свър­зани именно със слън­че­вия мит). Въпро­сът за про­из­хода на епоса на Нарт е сложен. Абаев е твър­дял, че хората, съз­дали епоса, са били осе­тинци. Уче­ните обаче еди­но­душно при­знали, че осе­тинците са съхра­нили най-​пълните легенди за нартите.