Печат

В Тула откриха изложбата "Романови"

Тя е посве­тена на 300-​годишнината на Рус­ката импе­рия, която се чества през 2021 г. и е открита във фили­ала на Държав­ния исто­ри­че­ски музей в Тула. Над 400 експо­ната — порт­рети на дина­сти­ята Рома­нови, автографи, документи, медали, оръжие и мун­дири от фон­до­вете на фили­ала на музея потапят посе­ти­те­лите в атмо­сфе­рата на три сто­ле­тия. Излож­бата бе открита от губер­на­тора на Тул­ска област Алек­сей Дюмин. „Сим­во­лично е, че тази изложба се про­вежда в годи­ната на 300-​годишнината на Рус­ката импе­рия. За три века на управ­ле­ни­ето на Рома­нови нашата страна става наи­стина могъща държава — каза Дюмин. — Благо­даря на всички орга­ни­за­тори, че дават възмож­ност да се видят релик­вите на цар­ската дина­стия. Тази изложба раз­бира се ще помогне на всеки граж­да­нин да се потопи в исто­ри­ята на нашата страна”.

Дирек­торът на Държав­ния исто­ри­че­ски музей Алек­сей Леви­кин отбе­ляза, че излож­бата е била подгот­вяна от нача­лото на годи­ната и е напра­вено спе­ци­ално за тул­ския филиал. „Трите века управ­ле­ние на дина­сти­ята Рома­нови е време на големи военни победи и при­съе­ди­ня­ване на нови тери­то­рии, на изклю­чи­телни държавни реформи и ярки пери­оди на разцвет на рус­ките кул­тура и наука, време на знаме­нити географ­ски откри­тия. Раз­бира се, раз­каз­ваме и за пре­ломни съби­тия, довели до краха на монар­хи­ята”, каза Левикин.

Фили­алът на Държав­ния исто­ри­че­ски музей в Тула е съз­да­ден в рам­ките на подго­тов­ката и чества­нето на 500-​годишнината на Тул­ския кремъл и е открит на 27 сеп­тем­ври 2020 г. Пър­вият маща­бен излож­бен про­ект е експо­зици­ята „Шедьоври и реликви на Държав­ния исто­ри­че­ски музей”, където са били пред­ста­вени над 260 експо­ната, свър­зани с раз­лични пери­оди от рус­ката исто­рия. На базата на фили­ала са орга­ни­зи­рани редица про­све­ти­тел­ски и обра­зо­ва­телни програми, вклю­чи­телно кур­сове по обще­ст­во­зна­ние и руска исто­рия за ученици.