Печат

Турецки: "Има с какво да се гордея"

На 17 април осно­ва­те­лят на арт групите „Хорът на Турецки” и Soprano Михаил Турецки отпраз­нува 60-​ия си юби­лей в Държав­ния Кремъл­ски дво­рец, където събра пълна зала близки, при­я­тели, почи­та­тели. Турецки навърши 60 години на 12 април. „В еврейс­ките книги е напи­сано, че трябва да се върви към 120 години — до въз­растта на Мои­сей. Шест­де­сет е сре­дата на разцвета, затова много опти­ми­стично се отна­сям към този юби­лей”, спо­дели Турецки пред жур­на­ли­сти. „Моят баща каз­ваше: „Ако мла­до­стта зна­еше, а ста­ро­стта можеше…” Аз сега чув­ствам, че мла­до­стта знае, а ста­ро­стта може”, добави маестрото.

Той под­черта, че праз­нич­ният концерт е благо­дар­ност „към род­ни­ните, учи­те­лите, стра­ната, която ме е изу­чила, към колек­ти­вите, към моите колеги и пуб­ли­ката”. В концерта участваха Вале­рия, Григо­рий Лепс, Алек­сандър Розен­баум. Самата Вале­рия в неделя чества рож­ден ден и отбе­ляза, че за първи път праз­нува на гости. Тру­ден бил изборът на репер­то­ара за концерта между хиля­дите песни на „Хорът на Турецки” и Sopraпо.

Искам да поздравя с юби­лея човека, който има голям при­нос в съхра­ня­ва­нето и разпро­стра­не­ни­ето на тра­дици­он­ните руски песни не само у нас, но в чуж­бина”, каза Май­да­нов и спо­дели колко го е докос­нал про­ектът на Турецки „Пес­ните на побе­дата” — концерти на цен­трал­ните площади на раз­лични гра­дове по света. За зараж­да­нето на този мара­тон раз­каза офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на МВнР Мария Заха­рова. „Турецки ми каза: „Обещах на баща ми — фрон­то­вак. И го направи като премина с концерти, през Бела­рус, Източна Европа, Израел, Герма­ния — в Бер­лин. С такива като теб, Миша, може на края на света да се отиде…”, под­черта Захарова.

Когато Олег Газма­нов запя „Москва”, залата стана на крака, както и на пес­ните на „Хора на Турецки” „Спец­наз” и „С тобой навсе­гда”. Пове­чето компо­зиции пуб­ли­ката пееше заедно с арти­стите. Soprano също обра оваци­ите с известни хитове и нови песни.

В памет на Йосиф Коб­зон, когото Турецки нарича настав­ник и кръст­ник на хора си, на големи екрани бе пока­зан архи­вен запис от съвмест­ното изпъл­не­ние на Коб­зон и „Хорът на Турецки”.

В концерта участваха двете дъщери на Михаил Турецки — Беата и Ема­нуел. С Ема­нуел Турецки изпълни меч­тата си да изпее дуета на Кри­стина и При­зрака от „При­зра­кът на опе­рата” на Андрю Лойд Уебър в Кремъл­ския дво­рец. „Моите най-​щастливи моменти в живота са, когато съм на сце­ната с баща ми и той гледа как пея”, спо­дели Ема­нуел Турецка.

Юби­лярят призна, че си е поже­лал „никога да не ме напуска вдъх­но­ве­ни­ето”. „По-​рано имахме големи радо­сти от малки победи, а сега е обрат­ното — малки радо­сти от големи победи. Мисля, че човек трябва напълно да оце­нява постиже­ни­ята си. Има с какво да се гор­дея”, каза Михаил Турецки.