Печат

В Будапеща се проведе музикален маратон, посветен на Прокофиев

На 4 фев­ру­ари през целия ден в Будапеща звуча музи­ката на рус­кия компо­зи­тор Сергей Про­кофиев. Много­ча­со­вите изпъл­не­ния зву­чаха в Наци­о­нал­ната концертна зала „Бела Бар­ток” и във Фести­вал­ния театър на Будапеща. Музи­кал­ният мара­тон бе орга­ни­зи­ран от некомер­че­с­ката компа­ния Mupa Budapest и Будапе­щен­ския фести­ва­лен оркестър. Подобни фести­вали се про­веж­дат в унгар­ската сто­лица вече четвърт век под девиза „Един ден, един компо­зи­тор, 13 концерта”.

С мара­тона, посве­тен на Про­кофиев бе поче­тена паметта на вели­кия компо­зи­тор, който почина преди 70 години, на 5 март 1953 г. В мара­тона участваха водещи колек­тиви и музи­канти от раз­лични гра­дове на страната.

Спо­ред орга­ни­за­то­рите Про­кофиев е напи­сал много пре­красна музика и те искали да пред­ста­вят на пуб­ли­ката обшир­ното раз­но­об­ра­зие на него­вото твор­че­ство. Бяха изпъл­нени сим­фо­нии, концерти, балетна музика, сим­фо­нични при­казки и много други съчи­не­ния на Сергей Про­кофиев. В програмата на фести­вала вли­заха и про­жекции на филмите на Сергей Айзенщайн „Алек­сандър Нев­ски” и „Иван Гроз­ный” с музика на Прокофиев.

От Mupa Budapest, която се занимава с попу­ля­ри­за­ция на кла­си­ческа музика и под­крепа на музи­кални колек­тиви и изпъл­ни­тели отбе­ля­заха, че наслед­ството на Сергей Про­кофиев „би стиг­нало за програма на няколко мара­тона”. Изпъл­ни­тели от цяла Унга­рия участваха в мара­тона, посве­тен на Прокофиев.