Печат

С композиции от лед започва Olkhon Ice Fest на Байкал

Седем майстори по рабо­тата с лед от раз­лични реги­они на Русия започ­наха изграж­да­нето на ледени компо­зиции на ост­ров Олхон на Бай­кал. Покрай брего­вете те форми­рат образи от леда, който се е обра­зу­вал по ска­лите в резул­тат на засти­ване на водата, съобщава ТАСС, позо­ва­вайки се на информация от орга­ни­за­ци­он­ния коми­тет на ежегод­ния фести­вал на кул­ту­рата, твор­че­ството и спорта Olkhon Ice Fest.

През минали години съз­да­ва­нето на скулп­тури от бай­кал­ския лед на Олхон е било във вид на кон­курс. Тази година орга­ни­за­то­рите са се отка­зали от състе­за­тел­ната основа. „Тази година на площад­ката няма да има скулп­тури в тра­дици­он­ния сми­съл на тази дума, а ще е формат ледо­пла­стика от обра­зу­ва­лия се по ска­лите лед. Така няма да зави­сим от леде­ната обста­новка на Бай­кал, защото няма необ­хо­димост да доби­ваме лед с опре­де­лена дебе­лина. Площад­ката тази година е с дължина 1 км”, съобща­ват организаторите.

По-​рано скулп­ту­рите са се съз­да­вали по пред­ва­ри­телно подго­т­вен ескиз, този път обаче компо­зици­ите са изцяло осно­вани на импро­ви­за­ци­ята на майсто­рите, които се съоб­ра­зя­ват с окол­ната среда като част от про­из­ве­де­ни­ята им. Орга­ни­за­то­рите на фести­вала отбе­ляз­ват, че ост­ров Олхон е иде­а­лен за ледо­пла­стика и освен това е достъпен за масо­вия посетител.

Експо­зици­ята ще бъде открита на 13 фев­ру­ари. Оча­ква се изоб­раже­ни­ята да издържат до март и след това ще се стопят. Спо­ред орга­ни­за­то­рите се оча­к­ват над 20 хиляди посе­ти­тели, за които ще има раз­но­об­разни развлечения.