Печат

На "Февральская сирень" представиха пюрфюмерия, кулинария и живопис

В Петер­бург­ската ака­демична капела за три дни се настани концеп­ту­ал­ният фести­вал „Фев­ральская сирень” — автор­ски аро­мати от колекци­ята „Сире­не­вые исто­рии”, бяха орга­ни­зи­рани майс­тор­ски кла­сове, съобщи пре­зи­дентът на гил­ди­ята на парфю­ме­ри­стите и автор на иде­ята за фести­вала Оксана Чернишова.

„Бялата зала на капе­лата беше изпъл­нена с живи дръв­чета от оранже­ри­ята на Виборг­ския парк „Мон­репо”. Подобно нещо се случва за първи път в капе­лата. Аро­мат­ните цветя обе­ди­ниха живопи­ста, парфю­ме­ри­ята и кули­на­ри­ята в концеп­туа­лен фести­вал”, спо­де­лят организаторите.

На излож­бата бяха пред­ста­вени 10 уни­кални аро­мата. Самите посе­ти­тели имаха възмож­ност да съз­да­дат неза­бра­вим аро­мат по време на майс­тор­ските кла­сове, да участват в художе­стве­ния майс­тор­ски клас „Рисуем аро­мат­ными крас­ками”, както и да опи­тат слад­кар­ското про­из­ве­де­ние „Сире­не­вое лакомство”.

„Аро­матът на люляка не може да се получи сега, защото нямаме суро­вина. Парфю­ме­ри­стите обаче успя­ват да го съз­да­дат от няколко аро­матни веще­ства. Форму­лата раз­ра­бо­тих лично и всеки желаещ може соб­стве­норъчно да си направи аро­матно фла­конче”, отбе­ляза Чернишова.